• Goethe-Zertifikat

  B1, B2, C1
 •  

  JAZYKOVÁ ŠKOLA, Plzenská 10, Prešov je akreditovaným centrom pre vykonávanie skúšok Goetheho-inštitútu č. 01217-04

  Ponúkame skúšky: Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

  Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov získala akreditáciu na vykonávanie skúšok GOETHE-INSTITUT z nemeckého jazyka v r. 2004.  

   • Goethe-Zertifikat B1

   • 1. Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) - vyžaduje sa slovná zásoba asi 2000 slov, ovládanie základných gramatických štruktúr, porozumenie jednoduchých textov, schopnosť rozprávať o bežných témach ako aj ich písomne spracovať. (nižší stredný stupeň)

    Goethe-Zertifikat B1 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

    • Skúškou sa preukazuje samostatné používanie nemeckého jazyka. Zodpovedá tretiemu stupňu (B1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky /SERR/

    Zložením skúšky účastníci preukážu, že

    • dokážu porozumieť základným informáciám zrozumiteľného spisovného jazyka, pokiaľ ide o bežné témy z oblasti práce, školy, využívania voľného času atď.
    • si vedia poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní v nemecky hovoriacich krajinách
    • sa vedia jednoducho a súvislo vyjadrovať o bežných témach a oblastiach, ktoré poznajú a ktoré ich osobne zaujímajú
    • vedia referovať o zážitkoch a udalostiach, popísať sny, nádeje a ciele ako aj stručne zdôvodňovať a vysvetľovať.

    Modelové a cvičné testy + informačný materiál:

    Goethe-Zertifikat B1

   • Goethe-Zertifikat B2

   • Goethe-Zertifikat B2 - kandidát má byť schopný porozumieť hlavným myšlienkam textov s konkrétnymi a abstraktnými témami, spontánne reagovať a vyjadriť svoj názor k rôznym problémom, písomne spracovať témy rôzneho zamerania (vyšší stredný stupeň).

    Goethe-Zertifikat B2

    • Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat B2 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň pokročilí. Skúška zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. /SERR/
      

    Po zložení skúšky dokážete napríklad:

    • sledovať hlavný obsah konkrétnych a abstraktných tém a porozumieť informáciám, ktoré sú pre Vás relevantné (napríklad z rozhlasového vysielania),
    • porozumieť širokému spektru textov, medzi iným i kratším textom (ako sú napr. inzeráty) ako i dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
    • písomne sa jasne a štruktúrovane vyjadrovať ku komplexným situáciám, ale dokážete aj opravovať chybné texty iných ľudí, zrozumiteľne ústne vyjadriť a popisovať všeobecné témy a témy zo svojich oblastí záujmov,
    • aktívne sa zúčastňovať na diskusiách o témach, ktoré sú Vám známe, vedieť zaujať k nim vlastný postoj a vysvetliť vlastné stanovisko.


    P O Z O R ! ! !

    od 2019 ZMENA typu úloh. Skúška je modulárna - za každý modul /počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie/ je potrebné získať minimálne 60% bodov. Za každý úspešne zvládnutý modul získavate certifikát.  

    Modelové a cvičné testy + informačný materiál nájdete tu:

    Goethe-Zertifikat B2

   • Goethe-Zertifikat C1

   • Goethe-Zertifikat C1

    • Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat C1 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň väčšmi pokročilí. Skúška zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). 
      

    Po zložení skúšky dokážete napríklad:

    • bez väčšej námahy porozumieť i dlhším rozhlasovým príspevkom, rozhlasovému vysielaniu a prednáškam,
    • porozumieť širokému spektru písaných textov, medzi iným dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
    • písomne sa vyjadrovať ku článkom z rôznych tematických oblastí jasne a štruktúrovane a pritom zvoliť taký spôsob vyjadrenia, aby bol primeraný čitateľovi,
    • ústne sa vyjadrovať spontánne a plynulo, zaujať vlastné stanovisko, precízne formulovať vlastné myšlienky a názory a podrobne popísať svoje vlastné príspevky.

    Modelové a cvičné testy+informačný materiál: 

    Goethe-Zertifikat C1

   • Termíny, poplatky...

   • Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov zverejní termíny skúšok v septembri 2021.

    Sme samozrejme pripravení uskutočniť skúšky aj v iných termínoch podľa záujmu samotných kandidátov. Podmienkou pre takéto termíny však je, že sa na jeden termín a jazykovú úroveň prihlásia minimálne traja záujemcovia, resp. pri počte menej ako traja , bude poplatok za skúšku v mimoriadnom termíne vyšší. Pokiaľ máte záujem o iný termín skúšky, ako sú nami ponúknuté termíny, odporúčame Vám skontaktovať sa s našim zamestnancom, ktorý je zodpovedný za skúšky Goethe-Zertifikat  - Mgr. Martin Hudák  e-mail: martin.hudak111@gmail.com alebo telefonicky 051 77 24 184.

     

    Pevne stanovené termíny skúšok v roku 2021:

    budú upresnené 

    Termíny doručenia prihlášky:

    budú upresnené

       
       
       
       
       
       

     

     

     

     

     

     

     

     

    V prípade záujmu o iný termín skúšky /mimoriadny/ postupujte tak, ako je uvedené vyššie

    Jazyková škola si v prípade nečakaných okolností vyhradzuje právo na zmenu termínov skúšok.

    Poplatky za skúšky 

    Goethe Zertifikat (B1)

    Goethe-Zertifikat (B2)

     Goethe-Zertifikat C1

    poslucháči JŠ  130 EUR

    poslucháči JŠ 150 EUR

    poslucháči JŠ 160 EUR

    externí záujemcovia    140 EUR externí záujemcovia      160 EUR externí záujemcovia      170 EUR

     

    GZ B1 a GZ B2 sú modulárne skúšky. V prípade záujmu len o jednotlivé moduly /Hören, Lesen, Schreiben alebo Sprechen/, a teda nie o celú skúšku, sú ceny za jeden modul nasledovné:

    Goethe-Zertifikat B1 – cena za jeden modul: 50 EUR

    Goethe-Zertifikat B2 – cena za jeden modul: 75 EUR

    V prípade nejasností sa informujte na: martin.hudak111@gmail.com

     

    Termín podania prihlášky a prihláška na stiahnutie

    Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení poplatku pošlite alebo osobne prineste na adresu do vyššie uvedeného dátumu. Prihlášku nájdete  tu. Presný termín skúšky a informácie k jej priebehu Vám oznámime e-mailom cca. týždeň pred termínom skúšky. 

    Podrobné informácie k skúškam a modelové testy na: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm

     

    Bankové spojenie:
    Adresát:

    Bankové spojenie pre zahraničné certifikáty a štátne jazykové skúšky je:

    Jazyková škola
    Plzenská 10
    Prešov

    Číslo účtu: 7000518725/8180
    Štátna pokladnica
    IBAN:  SK90 8180 0000 0070 0051 8725

 • Prečo prísť na skúšku k nám?

   • príjemná atmosféra počas skúšky
   • písomná a ústna časť v jeden deň
   • výsledky do týždňa
   • certifikát po úspešnom absolvovaní do 2 týždňov