• Zápis

   • Vážení poslucháči Jazykovej školy a vážení záujemcovia o naše jazykové kurzy,

    Kurzy prebiehajú prezenčne v budove Jazykovej školy a v elokovaných pracoviskách podľa platného rozvrhu na daný školsky rok. 

    Zápis do jazykových kurzov 

    Zápis nových záujemcov o miesto v jazykových kurzoch bude prebiehať takto:                                                                                                                  

    Spôsob zápisu:        

    1. elektronicky – do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci, zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára a  taktiež dokladu  o zrealizovaní 1. platby školného a zápisného na: jazykovka.zapis@gmail.com     

    elektronicky – do kurzov s absolvovaním vstupného testu  - pokročilí, urobením testu, ktorý je na našej stránke v sekcii: Kurzy/skúšky, po zvolení si daného jazyka, kliknete na sekciu Testy, priložíte k vyplenenému prihlasovaciemu formuláru aj výsledok vášho testu a taktiež doklad o zrealizovaní 1. platby školného a zápisného

    Termín:           do 30. júna 

    2. prezenčne - do všetkých kurzov, v priestoroch Jazykovej školy

     

    Termín:           26. júna - 28. júna 

    Čas:                 10.00 - 18.00 hod.

     

    Interní - pokračujúci poslucháči nemusia prísť na zápis, stačí ak vyplnenú online prihlášku a potvrdenie o platbe za prvý polrok školného pošlú svojmu vyučujúcemu. 

     

    Zápis do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci

     

    žiaci 3., 4. a 5. ročníka ZŠ (pri kurzoch AJ a NJ) – na JŠ budú zaradení do žiackych kurzov tzv. prípraviek s týždennou 3-hodinovou dotáciou (2x 65 min.) Budúci štvrtáci budú zaradení do 1. prípravky (1. ročník základného žiackeho kurzu) a budúci piataci do 2. prípravky (2. ročník základného žiackeho kurzu). V prípade, že máte záujem o to, aby Vaše dieťa navštevovalo prípravný kurz AJ na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ Bajkalská resp. ZŠ Májové námestie), uveďte to do poznámky pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

    Na našich elokovaných pracoviskách ZŠ Májové námestie a ZŠ Bajkalská berieme žiakov už od 3. ročníka. Žiaci budú zaradení do tzv. nultej prípravky.

    žiaci 6. ročníka ZŠ – na JŠ budú zaradení do klasického 1. ročníka so 4-hodinovou dotáciou týždenne (2x90 min.).

    žiaci od 7. ročníka a ostatní záujemcovia o kurz, ktorí sú úplní začiatočníci alebo majú veľmi slabé základy a chcú sa v jazyku vzdelávať od 1. ročníka. Môžu to byť aj starší žiaci ZŠ, príp. žiaci SŠ, dospelí.

     Ak patríte k vyššie uvedeným skupinám, postupujte nasledovne:

    1. stiahnete si prihlasovací formulár, vypíšete ho
    2. zrealizujete 1. platbu školného
    3. vyplnený prihlasovací formulár (preskenovaný dokument alebo súbor vo Word-e) a doklad o zaplatení 1. platby nám pošlete e-mailom na: jazykovka.zapis@gmail.com  

     

    formulár prihlášky

    info o platbe

    BANKOVÉ SPOJENIE

    Štátna pokladnica

    č. účtu: 7000518688/8180

    IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

    Jazyková škola

    Plzenská 10

    080 01 Prešov

    Prezenčný zápis do kurzov - všetci záujemcovia (všetky jazyky a všetky ročníky) 

    Zápis prezenčnou formou pre  záujemcov o miesto v kurzoch sa uskutoční v priestoroch Jazykovej školy za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. Na zápis je potrebné si priniesť respirátor a vlastné písacie potreby.