• Školné a zápisné

   •  

    INFORMÁCIE K ZÁPISU NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 NÁJDETE TU

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

    Výška školného je rozdielna pre nezaopatrené dieťa a pre plnoletú fyzickú osobu:
    1.skupina: žiaci ZŠ a SŠ a študenti VŠ denného štúdia do 25 rokov
    2.skupina: ostatní.

    Školné je rozdelené na dve platby. Prvú platbu je potrebné zrealizovať po zapísaní sa do kurzu, druhú pred začiatkom druhého polroka. O konkrétnej výške školného sa rozhoduje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 53 a taktiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN)  Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Jazykovej školy. Zápisné je stanovené na 10 EUR.

    Ak poslucháč/poslucháčka JŠ do kurzu zo závažných osobných dôvodov / presťahovanie sa do iného okresu, závažné zdravotné problémy, tehotenstvo / nenastúpi, teda nezačne navštevovať jazykový kurz, na ktorý sa prihlásil, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé nim zaplatené školné na základe zákona č. 245/2008 Z. z. § 53. Zápisné sa nevracia. 

    Pri Jazykovej škole je vytvorený Neinvestičný fond PRO LINGUAE. Fond pomáha škole materiálne a finančne pri zabezpečovaní lektorov a pri zabezpečovaní tonerov, kopírovacieho papiera, servisu kopírovacích strojov atď. Poslucháči JŠ Prešov prispievajú do fondu príspevkom 5 EUR/ šk. rok.

     

    Školné a zápisné na školský rok 2019/2020

    Školné za klasický ročný jazykový kurz je v prepočte pre žiaka ZŠ, SŠ a študenta VŠ  14,70 EUR / mesiac.

    Školné pre plnoletú fyzickú osobu za ročný jazykový kurz je v prepočte 19,70 EUR / mesiac.

    V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015 

    je Školné a zápisné na školský rok 2019/2020 určené nasledovne:

    Celoročné kurzy

    Kurz/vek

    Školné 1. platba + zápisné 

     Školné 2. platba -  na zač. 2. polroka

    Žiaci  ZŠ, SŠ

           127 EUR

              30 EUR

    Študenti VŠ-denné 

    štúdium do 25 r.*

           137 EUR

              20 EUR*

    Celoročné kurzy  ostatní dospelí

           147 EUR

              60 EUR

    Konverzačný kurz ANJ – celoročný - 1 x 90 min. / týždeň

           133 EUR            0,- EUR

     

     

     

     

     

     

     

     

    * Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.

    = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

    Bankové spojenie v prípade platenia školného a zápisného /platíte až po zapísaní sa do kurzu/:

    Jazyková škola, Plzenská, 10, Prešov

    č. účtu: 7000518688/8180

    Štátna pokladnica

    IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

    V prípade prevodu z účtu:

    Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (meno poslucháča JŠ), jazyk a kurz, za ktorý platíte.

     V prípade otázok sa s nami kontaktujte na info@jspresov.sk