• Často kladené otázky

    ...???...???...???...
    • FAQ

    • Často kladené otázky

      

     1. Akým spôsobom prebieha zápis?

     2. Akým spôsobom budem zaradený do kurzu?

     3. Môžem sa prihlásiť do kurzu kedykoľvek počas školského roka?

     4. Ako je to s platbou školného?

     5. Dá sa zaplatiť školné aj poštovou poukážkou?

     6. Je v sume školného zahrnutá aj cena študijných materiálov (učebnice a prac. zošita)?

     7. Je možnosť platiť aj formou niekoľkých splátok (napr. sociálny prípad)?

     8. Čo v prípade, ak v septembri nebudem môcť nastúpiť do kurzu? Je možné vrátiť školné?

     9. Koľkokrát do týždňa sú hodiny a ako dlho trvajú?

     10. S akými učebnicami sa bude pracovať a kde si ich môžem zakúpiť?

     11. Ako dlho sa používajú v kurze jednotlivé učebnice?

     12. Čo v prípade, ak mi nebude vyhovovať čas vyučovania?

     13. Koľko hodín môžem počas roka vymeškať?

     14. Ako bude prebiehať vyučovanie v čase mimoriadnej situácie?

     15. Je možné počas školského roka prestúpiť do vyššieho ročníka?

     16. Od ktorého ročníka vyučuje v kurze zahraničný lektor?

     17. Aký je minimálny a maximálny počet študentov v kurze?

     18. Organizujete aj kurzy pre pedagógov?

     19. Organizujete kurzy pre poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

     20. Pre aké vekové kategórie sú vhodné vaše jazykové kurzy?

     21. Čo je potrebné absolvovať na postup do vyššieho ročníka?

     22. Čím ukončím štúdium v kurze?

     23. Musím navštevovať u vás kurz, aby som mohol absolvovať štátnu jazykovú skúšku?

     24. V ktorom ročníku sa môžem prihlásiť na štátnu jazykovú skúšku?

     25. Je v školnom pre prípravný ročník na štátnu jazykovú skúšku zahrnutý aj poplatok za skúšku?

      

     1. Akým spôsobom prebieha zápis?

      

     Štandardne  prebieha zápis interných poslucháčov na konci školského roka, teda počas júna. Zápis nových poslucháčov prebieha v posledný júnový týždeň. Jeho súčasťou je vyplnenie prihlášky s osobnými údajmi a zaplatenie zápisného a prvej splátky školného na nasledujúci školský rok.  Pri záujme o vyšší ročník je potrebné absolvovanie vstupného testu, na základe ktorého je uchádzač zaradený do vhodného kurzu. V prípade, že v kurzoch zostanú voľné miesta, doplňujúci zápis sa realizuje v posledný augustový týždeň.

      

     2. Akým spôsobom budem zaradený do kurzu?

      

     Zaraďovanie  do najnižších ročníkov a presun do vyššieho ročníka u žiakov prípravných ročníkov a 1. ročníka základného kurzu

      

     1. žiacky kurz (1. prípravka) - žiaci 3., 4. a 5. ročníka ZŠ

     Do 1. prípravného ročníka zaraďujeme automaticky všetkých žiakov ZŠ, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 4. ročník ZŠ bez ohľadu na ich vedomosti z daného cudzieho jazyka (bez vstupných testov)  a tiež tých žiakov, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 5. ročník ZŠ a pri vstupnom teste do 2. prípravného ročníka dosiahli menšiu ako 60%-nú úspešnosť. Od školského roku 2022/2023 na našich elokovaných pracoviskách ZŠ Májové námestie a ZŠ Bajkalská berieme deti od 3. ročníka do tzv. nultej prípravky. 

      

     2. žiacky kurz (2. prípravka) - žiaci 5. ročníka ZŠ

     Do 2. prípravného ročníka zaraďujeme tých žiakov ZŠ, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 5. ročník ZŠ a zároveň a pri vstupnom teste do 2. prípravného ročníka dosiahli najmenej 60%-nú úspešnosť.

      

     1. ročník základného kurzu- žiaci 6. ročníka ZŠ, starší uchádzači

     Do 1. ročníka základného kurzu zaraďujeme automaticky všetkých žiakov ZŠ, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 6. ročník ZŠ bez ohľadu na ich vedomosti z daného cudzieho jazyka (bez vstupných testov) a taktiež starší uchádzači, ktorí pri vstupnom teste do 2. ročníka základného kurzu dosiahli menšiu ako 60%-nú úspešnosť.

     Do uvedeného ročníka sú tiež zaradení všetci, ktorí nemajú žiadne alebo majú len veľmi malé základy cudzieho jazyka.

      

     Vyššie kurzy

     Do 2. ročníka základného kurzu a vyšších kurzov zaraďujeme uchádzačov (žiaci, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 7. ročník ZŠ a starší) po úspešnom absolvovaní vstupného testu pre daný kurz (min. 60%).

     Pre zaradenie do vyšších ročníkov je podmienkou minimálne 60%-ná úspešnosť pri vstupnom teste za daný kurz.

     V prípade nižšej úspešnosti pri vstupnom teste bude uchádzač zaradený do nižšieho ročníka.

      

     3. Môžem sa prihlásiť do kurzu kedykoľvek počas školského roka?

      

     Áno, pokiaľ je vo Vami zvolenom kurze voľné miesto. Z poplatkov zaplatíte zápisné a z  daného školného alikvotnú časť.

      

     4. Ako je to s platbou školného?

      

     1. platbu zrealizujte v termíne do 26. júna príslušného roka (pri dodatočnom zápise obratom) na č. účtu: IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688 a potvrdenie o platbe pošlite na e-mailovú adresu terajšieho vyučujúceho v kurze (resp. pokiaľ ste novým uchádzačom, na e-mailovú adresu školyjazykovka.zapis@gmail.com).

     2. platba sa realizujte do konca januára nasledujúceho roka.

     Dávame do Vašej pozornosti skutočnosť, že pre správne priradenie platby je dôležité do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko poslucháča, cudzí jazyk, za ktorý sa platba realizuje, a taktiež ročník kurzu, ktorý bude v budúcom šk. roku navštevovať. Vyučovania sa nemôže zúčastňovať poslucháč, ktorý osobne resp. elektronicky nedoručil potvrdenie o platbe školného.

     5. Dá sa zaplatiť školné aj poštovou poukážkou?

     Platba poštovou poukážkou bola bežným spôsobom platby za kurzy. Momentálne však uprednostňujeme platbu priamo prevodom na účet. Detaily a informácie k platbe vám vždy poskytne váš vyučujúci.

      

     6. Je v sume školného zahrnutá aj cena študijných materiálov (učebnice a prac. zošita)?

      

     Nie, tieto položky nie sú súčasťou školného poplatku, keďže si poslucháči zabezpečujú didaktické pomôcky z rôznych zdrojov a v rôznom čase.

      

     7. Je možnosť platiť aj formou niekoľkých splátok (napr. sociálny prípad)?

      

     Štandardne sa školné hradí v dvoch splátkach - 1. splátka má byť uhradená pred začiatkom školského roka, 2. platba sa realizuje pred začiatkom 2. polroka.

     Vo výnimočnom prípade je možné formou žiadosti adresovanej vedeniu Jazykovej školy požiadať o úpravu frekvencie a výšky platieb školného.  V prípade vyhovenia žiadosti budete informovaní o možnostiach prispôsobenia platieb školného.

     Poslucháči majú nárok na zníženie alebo odpustenie školného, ak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; poslucháč v tomto prípade podáva žiadosť riaditeľstvu školy na konci školského roka spolu s aktuálnym potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uvedené, za ktoré mesiace uplynulého školského roka poberal dávku v hmotnej núdzi alebo príspevkov k nej.

      

     8. Čo v prípade, ak v septembri nebudem môcť nastúpiť do kurzu? Je možné vrátiť školné?

      

     Školský poriadok umožňuje vrátiť  školné, avšak nie zápisné (aktuálne 25 Eur z 1. platby), a to v špecifických a odôvodnených prípadoch, napr. z dôvodu presťahovania sa do iného okresu, tehotenstva, vážnych rodinných, pracovných, zdravotných dôvodov apod. Podmienkou vrátenia školného je zaslanie písomnej žiadosti adresovanej riaditeľovi Jazykovej školy najneskôr do 30. septembra daného školského roka spolu s potvrdením o zaplatení a číslom účtu, kde budete chcieť platbu vrátiť. Začatím navštevovania kurzu poslucháč stráca nárok na vrátenie peňažných poplatkov.

      

     9. Koľkokrát do týždňa sú hodiny a ako dlho trvajú?

      

     V rámci vyučovania Jazykovej školy prebiehajú kurzy dvakrát týždenne (napr. po-st, ut-št, ut-pi).

     Konverzačný kurz prebieha raz týždenne.

     Prípravné žiacke kurzy (prípravky):

     Hodinová dotácia za rok -            105 hodín

     Hodinová dotácia za týždeň -       3 hodiny (2 x 60 min.)

      

     Ostatné kurzy:

     Hodinová dotácia za rok -            140 hodín

     Hodinová dotácia za týždeň -      4 hodiny (2 x 90 min.)

      

     Konverzačný kurz:

     Hodinová dotácia za rok -            70 hodín

     Hodinová dotácia za týždeň -      2 hodiny (1 x 90 min.)

      

     10. S akými učebnicami sa bude pracovať a kde si ich môžem zakúpiť?

      

     Učebnice, s ktorými sa v kurzoch pracuje si môžete počas celého školského roka zakúpiť v našej predajni učebníc, ktorá sa nachádza na 2. poschodí v miestnosti č. 118.

     V súčasnosti sa v kurzoch pracuje s týmito učebnicami :

      

     Anglický jazyk

     Prípravný žiacky kurz:                    English Plus Starter

     Základný kurz - 1. ročník:              EnglishFileElementary, 3rd Edition

     Základný kurz - 2. ročník:              EnglishFileElementary, 3rd Edition

                                                               EnglishFilePre-intermediate, 3rd Edition

     Stredný kurz - 1. ročník:                EnglishFilePre-intermediate, 3rd Edition

     Stredný kurz - 2. ročník:                EnglishFilePre-intermediate, 3rd Edition              

                                                                EnglishFileIntermediate, 3rd Edition

     Vyšší kurz - 1. ročník:                     EnglishFileIntermediate, 3rd Edition

     Vyšší kurz - 2. ročník:                     EnglishFileUpper-intermediate, 3rd Edition

     Prípravný kurz:                                EnglishFileUpper-intermediate, 3rd Edition

                                                                EnglishFileAdvanced, 3rd Edition

     Konverzačný kurz:                           New EF Upper-Intermediate

      

     Nemecký  jazyk

     Prípravný žiacky kurz:                    BesteFreunde

     Základný kurz - 1. ročník:              Menschen A 1

     Základný kurz - 2. ročník:              Menschen A 1

                                                                Menschen A 2

     Stredný kurz - 1. ročník:                Menschen A 2

     Stredný kurz - 2. ročník:                Menschen A 2

                                                               Menschen  B1

     Vyšší kurz - 1. ročník:                     Menschen  B1

                                                                Sicher!  B2

     Vyšší kurz - 2. ročník:                     Sicher!  B2

     Prípravný kurz:                                Sicher!  C1

                                                                Aspekte C1

      

     Francúzsky  jazyk

     Vite et bien

      

     Španielsky  jazyk

     Bitácora

      

     Taliansky jazyk

     Taliančina pre samoukov

     Progretto italiano
     Italiano all´Universita

      

     Ruský jazyk

     RusskijKlass

      

     11. Ako dlho sa používajú v kurze jednotlivé učebnice?

      

     Zvyčajne sa s jednou učebnicou pracuje približne 1,5 školského roka, avšak v rámci jednotlivých jazykov sa to môže líšiť.

      

     12. Čo v prípade, ak mi nebude vyhovovať čas vyučovania?

      

     Jazyková škola sa v tomto smere svojim poslucháčom vždy snaží vyjsť v ústrety. V prípade, ak Vám nebude vyhovovať čas kurzu, do ktorého ste boli zaradení, je zvyčajne možné preradenie do iného kurzu, ak to jeho kapacita umožňuje. Všetky požiadavky týkajúce sa preradenia do iného kurzu sa zásadne riešia v spolupráci s triednym učiteľom Vášho kurzu a vyučujúcim alternatívneho kurzu.

      

      

     13. Koľko hodín môžem počas roka vymeškať?

      

     Poslucháč sa zápisom a zaplatením poplatkov zaväzuje pravidelne navštevovať vyučovanie. Podmienkou pre postup do vyššieho ročníka je okrem absolvovania priebežných, polročného a záverečného testu aj minimálne 70%-ná účasť na vyučovaní, t. j. pri hodinovej dotácii 140h môže poslucháč vymeškať maximálne 20 dní v danom školskom roku.

     Prípadnú neúčasť na vyučovaní zo známych dôvodov oznámi poslucháč vyučujúcemu vopred, u neplnoletých poslucháčov oznámi neprítomnosť jeho zákonný zástupca písomnou formou, resp. osobne. V prípade choroby, resp. nepredvídaných okolností je potrebné ospravedlnenie najneskôr do termínu nasledujúceho vyučovania kurzu. Poslucháč, ktorý sa jeden mesiac nezúčastňuje na vyučovaní a svojmu vyučujúcemu dôvod svojej dlhodobej absencie neoznámi vopred alebo v jej priebehu, je z kurzu vyškrtnutý bez nároku na vrátenie poplatkov.

      

     14. Ako bude prebiehať vyučovanie v čase mimoriadnej situácie?

      

     Pri príprave nového školského roka vychádzame z toho, že vzhľadom na aktuálny vývoj situácie bude aj Jazyková škola znovu otvorená a kurzy budú prebiehať klasicky, teda prezenčne v našej budove. Zároveň zavedieme od začiatku školského roka celoplošne aj on-line platformu cez Microsoft Teams, Zoom, prípadne aj iné osvedčené platformy. Cieľom je podporiť bežné prezenčné vyučovanie.

      

     15. Je možné počas školského roka prestúpiť do vyššieho ročníka?

      

     Vo výnimočnom prípade je možné počas školského roka prestúpiť do vyššieho ročníka, a to za týchto podmienok:

     -  prípadné presuny sa realizujú cez triedneho učiteľa daného kurzu; ten celý proces konzultuje s riaditeľom školy a  triednym učiteľom vyššieho kurzu, presun sa po splnení nižšie uvedených kritérií uskutoční v prípade, že  to kapacita vybraného vyššieho kurzu dovoľuje;

     - poslucháči najnižších kurzov (1. prípravného, 2. prípravného a 1. ročníka základného kurzu)  len vo veľmi výnimočných prípadoch po individuálnom posúdení triednym učiteľom daného kurzu najskôr po 2 mesiacoch navštevovania daného kurzu (psycho-sociálna zrelosť a jazyková pripravenosť poslucháča) a po úspešnom absolvovaní vstupného testu do vyššieho ročníka (min. 75%);

     - poslucháči vyšších kurzov (2. ročník základného kurzu a vyššie) po úspešnom absolvovaní vstupného testu do vyššieho ročníka.

     Je potrebné zdôrazniť, že pri najnižších kurzoch sa začína vzdelávanie od najzákladnejšieho učiva, čo u mnohých poslucháčov (predovšetkým kurzov anglického  jazyka) resp. ich zákonných zástupcov môže v  počiatočných týždňoch viesť k názoru, že by mali byť zaradení do vyššieho ročníka. Avšak  obsah a intenzita vzdelávania v rámci jedného ročníka daného kurzu ako aj požiadavky na domácu prípravu sú pomerne vysoké. Preto  je pre adekvátne a objektívne posúdenie konkrétneho prípadu nevyhnutné splniť všetky hore uvedené podmienky  a rešpektovať  závery vyučujúcich a vedenia školy.

      

      

     16. Od ktorého ročníka vyučuje v kurze zahraničný lektor?

      

     Jazyková škola aktuálne ponúka poslucháčom viacerých jazykov  (anglický jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, plánujeme aj španielsky jazyk) možnosť vyučovania časti hodín zahraničným lektorom.  Ak to organizačné zabezpečenie v rámci konkrétneho školského roka umožňuje, poslucháči kurzov anglického jazyka majú vyučovanie s anglicky hovoriacim lektorom od 1. ročníka stredného kurzu (SK1), pričom počet hodín so zahraničným lektorom sa postupne zvyšuje. 

     V rámci ostatných jazykov je vyučovanie zahraničných lektorov závislé od organizačných možností Jazykovej školy počas daného školského roka.

      

     17. Aký je minimálny a maximálny počet študentov v kurze?

      

     Donedávna platná legislatíva umožňovala mať predovšetkým v prvých ročníkoch jazykových kurzov naozaj vysoké počty poslucháčov. Vyhláška o Jazykovej škole z roku 2008 to ale ohraničila. Maximálny počet poslucháčov na jeden kurz môže byť 20. Väčšinou sa s počtom poslucháčov pohybujeme pod touto hranicou – priemer 16-17 ľudí. V žiackych základných kurzoch, tzv. prípravkách je to zvyčajne max. 15 žiakov. Úlohou Jazykovej školy je poskytovať jazykové vzdelávanie širokej verejnosti za prijateľné poplatky.

      

      18. Organizujete aj kurzy pre pedagógov?

      

     Aktuálne Jazyková škola ponúka klasické kurzy, vedúce k dosiahnutiu všeobecnej úrovne jazyka (C1-C2 podľa SERR) a vykonanie štátnej jazykovej skúšky na úrovni B2 alebo C1-C2. Špecializované kurzy pre pedagógov JŠ neposkytuje.

      

     19. Organizujete kurzy pre poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

      

     V prípade poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nevyhnutné pri zápise informovať pedagógov o tejto skutočnosti a prekonzultovať individuálne potreby daného uchádzača a možnosť jeho zaradenia.

      

     20. Pre aké vekové kategórie sú vhodné vaše jazykové kurzy?

      

     Jazykové kurzy sú otvorené pre všetkých od žiakov 4. ročníka na ZŠ až po dospelých bez hornej hranice veku. Našou snahou je, aby boli vytvárané kurzy aj podľa vekovej blízkosti. Niekedy sa ale môže stať, že v jednom kurze sa stretnú rôzne vekové kategórie.

      

     21. Čo je potrebné absolvovať na postup do vyššieho ročníka?

      

     Postup do vyššieho ročníka kurzu je podmienený hodnotením študijných výsledkov učiteľom kurzu s výslednou známkou 1,2 alebo 3.

     Úroveň vedomostí a jazykových zručností poslucháčov je hodnotená učiteľom kurzu priebežne počas celého roka. Táto úroveň musí byť zdokumentovaná pri priebežných testoch, polročnom a koncoročnom teste a známky zapísané do triednej knihy.

     Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami:

                     1 - výborný, 2 - veľmi dobý,  3 - dobrý,   4 - nevyhovel.

     Počas každého polroka je poslucháč povinný absolvovať 2 z 3 priebežných testov a taktiež absolvovať polročný a koncoročný test. Minimálna úspešnosť pri absolvovaní priebežných testov je 70% a koncoročných testov 60%.

      

     22. Čím ukončím štúdium v kurze?

      

     Štúdium v príslušnom kurze (základnom, strednom, vyššom) sa končí absolvovaním dvojročného cyklu, ktorého výstupom je záverečné osvedčenie podľa príslušnej jazykovej úrovne. Podmienkou získania Osvedčenia o ukončení základného, stredného alebo vyššieho kurzu Jazykovej školy je 70% dochádzka na hodiny a výsledné hodnotenie poslucháča učiteľom kurzu známkou 1, 2 alebo 3. Pri výslednom hodnotení berie učiteľ kurzu do úvahy aktivitu na vyučovaní, domácu prípravu, ústny prejav poslucháča v cudzom jazyku na vyučovaní, výsledok priebežných testov a predovšetkým výsledok polročného a koncoročného testu. Osvedčenia o úspešnom absolvovaní základného, stredného alebo vyššieho kurzu, po splnení vyššie uvedených podmienok, vydáva riaditeľstvo školy. Osvedčenia nie sú totožné s vysvedčením o štátnej jazykovej skúške.

      

     23. Musím navštevovať u vás kurz, aby som mohol absolvovať štátnu jazykovú skúšku?

      

     Nie, o vykonanie štátnej jazykovej skúšky sa môžu uchádzať nielen interní poslucháči, ale aj externí uchádzači, ktorí nenavštevovali kurzy v rámci našej Jazykovej školy.

      

     24. V ktorom ročníku sa môžem prihlásiť na štátnu jazykovú skúšku?

      

     Na štátnu jazykovú skúšku sa môžete prihlásiť kedykoľvek, v prípade, že ste v čase konania štátnej jazykovej skúšky dovŕšili vek 18 rokov.

      

     25. Je v školnom pre prípravný ročník na štátnu jazykovú skúšku zahrnutý aj poplatok za skúšku?

      

     Nie, za prípravný kurz zaplatíte školné a zápisné, za skúšku zaplatíte stanovený poplatok až v prípade, ak sa na ňu aj reálne prihlásite.

  • Aj Vy máte otázky alebo nejasnosti?

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím