• 1. Rozvrhy 12.9.  

    2. Vyučovanie začína v polovici septembra. 

    3. Zaplatenie prvej platby školného poslať svojmu vyučujúcemu k 30. júnu. 

    4. Na prvú hodinu priniesť potvrdenie o zaplatení (ak ste ho ešte nedali vyučujúcemu alebo pri zápise), vyplnený dotazník o bezpríznakovosti, podpísaný plnoletým  poslucháčom u neplnoletých zákonným zástupcom.  

    5. Vstup s návlekmi.

     

    Milí poslucháči, vážení rodičia,

    dovoľte mi v mene Jazykovej školy so sídlom na Plzenskej ulici v Prešove poďakovať Vám za prejavenú priazeň a Váš záujem o štúdium na nej. 

    Začiatok vyučovania na našej  jazykovej škole v školskom roku 2022/2023 je stanovený na 19. septembra. Vyučovanie nateraz plánujeme uskutočňovať obvyklou prezenčnou formou.

    Zaradenie do konkrétneho kurzu, ako aj časový rozpis vyučovacích hodín spolu s menom vyučujúceho a číslom miestnosti, v ktorej bude kurz prebiehať, nájdete na webovej stránke školy https://jspresov.edupage.org/ v sekcii "Organizácia", podsekcii "Rozvrhy 2021/22", a to do 12. septembra.  (V prípade, že by Vám termín kurzu nevyhovoval, nezúfajte; zmenu môžete dodatočne dohodnúť telefonicky, e- mailom u príslušného vyučujúceho alebo priamo pri návšteve prvej vyučovacej hodiny.) Na uvedenej internetovej stránke nájdete aj ďalšie informácie, týkajúce sa nastávajúceho školského roka, vrátane odpovedí na najčastejšie kladené otázky v sekcii "O nás". Prosíme Vás však, aby ste internetovú stránku školy sledovali počas školského roka pravidelne, keďže práve tam budete môcť nájsť aj všetky aktuálne a potrebné informácie o spôsobe zabezpečenia výučby s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie v regióne. 

    V tejto chvíli by sme Vás radi upozornili na niekoľko dôležitých bodov:

    1. Každý poslucháč je povinný najneskôr do začatia vyučovania preukázať úhradu zápisného a 1. časti školného (ZŠ, SŠ = 170€, dospelí =200€), a to zaslaním elektronického potvrdenia o bankovom prevode alebo skenu podacieho lístka z poštovej poukážky (resp. skenu potvrdenia z banky) vyučujúcemu, u ktorého kurz navštevoval v predchádzajúcom školskom roku. Spomínané potvrdenie možno zaslať aj na kontaktný e- mail školy. V krajnom prípade sa poslucháč môže potvrdením o zaplatení preukázať osobne na prvej vyučovacej hodine v príslušnom kurze. Bez zaslania potvrdenia o zaplatení alebo osobne doručeného potvrdenia o zaplatení najneskoršie na začiatku prvej hodiny, poslucháč bude z vyučovania vylúčený. Ak ste už platbu zrealizovali a potvrdenie poslali, považujte, prosím tento bod za bezpredmetný.

    2. Každý poslucháč a každý zákonný zástupca neplnoletého poslucháča je povinný dodržiavať všetky hygienické opatrenia nariadené ÚVZ, MŠ SR a riaditeľstvom školy a spravovať sa v tejto súvislosti vydanými nariadeniami a predpismi.

    3. Presné usmernenia, týkajúce sa hygienických predpisov a organizácie vyučovania pri ich uplatnení, nájdete aj na webovej stránke školy.

    4. Už teraz však, prosím, vezmite na vedomie, že :

    • do priestorov školy a triedy nebude môcť vstúpiť žiadna osoba, ktorá vykazuje prejavy typické pre ochorenie COVID, napr. zvýšená teplota alebo horúčka, kašeľ, nádcha, výtok z očí, uší, kožná vyrážka a pod. 
    • do budovy školy nie je možné vstupovať a po budove školy sa pohybovať voľne; vstup do budovy a pohyb v priestoroch školy je obmedzený príslušnými hygienickými predpismi a ďalšími nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ, MŠ SR a riaditeľstva školy
    • do budovy školy budú môcť vstupovať len poslucháči, učitelia, zamestnanci školy a vopred ohlásené osoby v stanovenom čase
    • z vyššie uvedených dôvodov Vás prosíme, aby ste - ak je to možné - veci riešili prednostne prostredníctvom telefonickej a e- mailovej komunikácie a na vyučovanie prichádzali podľa možnosti načas
    • bude sa pravdepodobne vyžadovať, aby poslucháči, resp. zákonní zástupcovia neplnoletých poslucháčov dôsledne a bezodkladne nahlasovali vyučujúcim a škole dôvod neprítomnosti poslucháča na vyučovaní, najmä pokiaľ ide o zdravotné dôvody

    Tešíme sa na Vás!