• Všetko sa začalo 2.októbra 1963, keď bola Jazyková škola zriadená na podporu jazykového vzdelania predovšetkým dospelej populácie, a to na úrovni strednej odbornej školy s približne 500 poslucháčmi a postupne sa rozširujúcim interným pedagogickým zborom. 

     Z pohľadu súčasníka to bola na nasledujúcich 27 rokov jediná inštitúcia v prešovskom regióne, ktorá ponúkla širokej verejnosti možnosť vyššieho jazykového vzdelania aj v anglosaských a frankofónnych jazykoch, vďaka čomu mnoho ľudí z dnešnej strednej a staršej generácie obyvateľstva regiónu ovláda aj západoeurópske jazyky.

     Okrem klasických večerných kurzov zabezpečovala škola aj tzv. závodné kurzy nielen v Prešove, ale aj v iných východoslovenských mestách. Na škole prebiehali v 2. polovici 70-tych rokov minulého storočia taktiež jednoročné intenzívne denné kurzy pre absolventov stredných škôl.

     1. septembra 1982 bola Jazyková škola rozhodnutím svojho vtedajšieho zriaďovateľa pričlenená ku Gymnáziu na ul. T. Ševčenka, o 10 rokov neskôr z priestorových dôvodov premiestnená do budovy SPŠ stavebnej, Plzenská 10, kde sídli dodnes. Týmto školám bola počas 15 rokov podriadená po stránke riadiacej i hospodárskej až do r. 1997, keď škola nadobúda opäť samostatnosť.

     Rok 1989 bol aj pre Jazykovú školu revolučným, pretože vyvolal ešte väčší záujem o jazykové vzdelanie na tejto inštitúcii, ktorý pretrváva až dodnes. Aj napriek veľkej konkurencii súkromných jazykových škôl sa pohybuje počet poslucháčov ročne okolo 1400 a tí si môžu vybrať z pestrej ponuky nielen jazykov – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, taliansky a španielsky, ale aj kurzov na rôznych úrovniach - základné, stredné, vyššie a prípravné na štátne jazykové skúšky. Zatiaľ čo v období pred r. 1989 mohla škola ponúknuť svojim poslucháčom zahraničného lektora len v rámci ruského jazyka, pôsobili po tomto roku na prešovskej Jazykovej škole aj lektori pre jazyk anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a taliansky.

     Jazyková škola je  celé desaťročia oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky na všetkých úrovniach a vo všetkých vyučovaných jazykoch. 

     Príležitosť vzdelávať sa v zahraničných inštitúciách využívajú aj učitelia iných jazykov. Naposledy tak absolvovali učitelia anglického a španielskeho jazyka študijný pobyt vo Veľkej BritániiŠpanielsku, a to prostredníctvom programu Erasmus+.

     Už niekoľko desaťročí poskytuje Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov  vzdelávanie v rámci celého regiónu a pre ľudí rôzneho veku. Potvrdzujú to aj čísla z aktuálneho školského roku. Najmladším poslucháčom je len 10-ročný žiak prípravného žiackeho kurzu a najstaršou  76-ročná poslucháčka, ktorá navštevuje stredný kurz anglického jazyka.

     Do kurzov k nám chodia ľudia z cca. 130 miest a obcí. Od Abranoviec, cez Bajerov, Brestov, Bystré, Bardejov, Jakubovany,  Hanušovce nad Topľou, až po Ovčie, Ruskú Novú Ves, Sabinov, Šarišské Michaľany, Vranov nad Topľou, či Zlatú Baňu, Žehňu a Župčany.

     Vďaka za to, že sa „jazykovke“ darí už toľké desaťročia, patrí viacerým – všetkým vedeniam školy počas celej jej histórie, ďalej súčasnému zriaďovateľovi – Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý si plne uvedomuje dôležitosť jazykového vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania, a predovšetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí pôsobili a pôsobia na Jazykovej škole.

     Jazyková škola v Prešove počas svojej existencie prešla mnohými zmenami – zmenami zriaďovateľov, adresy, názvu, strácala a znovu získavala svoju samostatnosť ... jedno sa však za tie roky nezmenilo – tradičná kvalita, entuziazmus vyučujúcich a chuť svojou činnosťou prispieť k vyššej kvalite vzdelania mnohých ľudí v našom regióne.