• Školský poriadok JŠ

   • Školský poriadok JŠ

     Školský  poriadok Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov vychádza zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky MŠ č. 321/2008 Z. z.  o jazykových školách. Poslucháči sú so Školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roka na úvodnej hodine. Školský poriadok  je sprístupnený na nástenke  pri zborovni Jazykovej školy a na webovom sídle školy www.jspresov.sk. Všetci poslucháči sú povinní sa s ním oboznámiť a dodržiavať ho.

    Práva poslucháčov Jazykovej školy:

    I.    POSLUCHÁČ/-KA JAZYKOVEJ ŠKOLY MÁ PRÁVO:

     1. poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie jazykových zručností;
     2. vysloviť svoj názor na priebeh vyučovania v kurze osobne v rozhovore s vyučujúcim, resp. v rozhovore s riaditeľom školy, taktiež formou dotazníka
     3. oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom
     4. dostať osvedčenie o absolvovaní časti Školského vzdelávacieho programu /po základnom, strednom, resp. vyššom kurze/ po splnení kritérií pre dochádzku a hodnotenie jazykových zručností;
     5. na vrátenie školného (nie zápisného), ak o to do 30. septembra písomne požiada a preukáže, že zo závažných osobných dôvodov nezačal navštevovať kurz cudzieho jazyka, na ktorý sa prihlásil. Pre prihlásených poslucháčov k polroku školského roka platí termín do 28. februára. Škola akceptuje nasledujúce dôvody: vážne zdravotné problémy, príp. tehotenstvo – v obidvoch prípadoch je potrebné so žiadosťou doručiť aj potvrdenie od odborného lekára. Ďalším dôvodom je zmena bydliska do iného okresu.  Začatím navštevovania kurzu poslucháč stráca nárok na vrátenie peňažných poplatkov.
     6. na zníženie alebo odpustenie školného, ak je poslucháč poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; poslucháč v tomto prípade podáva žiadosť riaditeľstvu školy na konci školského roka spolu s aktuálnym potvrdením  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uvedené, za ktoré mesiace uplynulého školského roka poberal dávku v hmotnej núdzi alebo príspevkov k nej;
     7. na vrátenie pomernej časti školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak zrušenie kurzu nezapríčinili a ak ich nemožno preradiť do iného kurzu;
     8. na vydanie aktuálneho potvrdenia o návšteve školy prostredníctvom vyučujúceho
     9. na opakovanie ročníka, ak nesplní kritériá pre postup do vyššieho ročníka alebo ak sa sám pre to rozhodne; na opakovaný ročník sa  vzťahujú  pre daný školský rok aktuálne poplatky školného a zápisného
     10. na vyučovanie v kultúrnom a čistom prostredí

    II. RODIČ, RESP. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA NEPLNOLETÉHO POSLUCHÁČA  JAZYKOVEJ ŠKOLY

     1. má právo informovať sa o dochádzke svojho dieťaťa a jeho výsledkoch v učení sa cudzieho jazyka formou osobnej návštevy JŠ a rozhovorom s vyučujúcim kurzu, ktorý dieťa navštevuje. Prípadné vážnejšie problémy sa riešia za prítomnosti riaditeľa Jazykovej školy.
     2. má právo byť písomnou formou informovaný o častej neodôvodnenej absencii dieťaťa na vyučovaní

     

    Povinnosti poslucháčov Jazykovej školy sú obsiahnuté v nasledujúcich častiach Školského poriadku:

     

     III.    ZÁPIS do kurzov Jazykovej školy:

     1. Poslucháč, ktorý splnil kritéria pre postup do vyššieho ročníka a má záujem pokračovať v jazykovom vzdelávaní na Jazykovej škole, oznámi túto skutočnosť svojmu učiteľovi a je povinný sa zúčastniť zápisu do vyššieho ročníka zaplatením 1. platby školného na nový školský rok a zápisného do stanoveného termínu v mesiaci jún. 2. platbu školného zaplatí poslucháč v mesiaci január; pri zápise do vyššieho ročníka sa poslucháč riadi pokynmi vyučujúceho v kurze; výška školného a zápisného je zverejnená na nástenných tabuliach Jazykovej školy a na webovom  sídle školy; rozpis školného a zápisného je aktualizovanou súčasťou tohto Školského poriadku. V prípade, že poslucháč navštevuje dva, príp. tri jazyky, platí zápisné iba raz.
     2. Na voľné miesta do vyšších ročníkov a do 1. ročníkov organizuje škola zápis spravidla koncom júna; na voľné miesta v kurzoch je možné sa prihlásiť aj priebežne počas celého školského roka.
     3. Zákonný zástupca neplnoletého poslucháča, resp. dospelý poslucháč je povinný triedneho učiteľa v kurze informovať o individuálnych vzdelávacích potrebách, vážnych zdravotných problémoch, ktoré by počas vyučovanie mohli viesť ku kritickej situácii a ohrozeniu zdravia poslucháča (napr. epilepsia, cukrovka, astma a pod.),  ako aj o zmenách týkajúcich sa poskytovania informácií o poslucháčovi (napr.  pri výlučnej/striedavej starostlivosti a pod.). 

    IV.      PODMIENKY POSTUPU DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA A HODNOTENIE VEDOMOSTNÝCH A JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ 

     1. Postup poslucháča do vyššieho ročníka kurzu je podmienený hodnotením študijných výsledkov učiteľom kurzu výslednou známkou 1, 2 alebo 3.
     2. Úroveň vedomostí a jazykových zručností poslucháčov je hodnotená učiteľom kurzu priebežne počas celého školského roka. Táto úroveň musí byť zdokumentovaná pri priebežných testoch, polročnom a koncoročnom teste a známky zapísané do triednej knihy.
     3. Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami: 1 - výborný, 2 - veľmi dobrý, 3 - dobrý, 4 - nevyhovel.
     4. Počas každého polroka je poslucháč povinný absolvovať 2 z 3 priebežných testov, a taktiež absolvovať polročný a koncoročný test. Minimálna úspešnosť pri absolvovaných priebežných testoch je 70% a pri polročných a koncoročných 60% 

     V.      PODMIENKY ZÍSKANIA OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ KURZU.

     1. Podmienkou získania Osvedčenia o ukončení základného, stredného alebo vyššieho kurzu Jazykovej školy je 70% dochádzka na hodiny a výsledné hodnotenie poslucháča učiteľom kurzu známkou 1, 2 alebo 3. Pri výslednom hodnotení berie učiteľ kurzu do úvahy aktivitu na vyučovaní, domácu prípravu, ústny prejav poslucháča v cudzom jazyku na vyučovaní, výsledok priebežných testov a predovšetkým výsledok polročného a koncoročného testu.
     2. Osvedčenia o úspešnom absolvovaní základného, stredného alebo vyššieho kurzu, po splnení vyššie uvedených podmienok, vydáva riaditeľstvo školy.

    VI.      DOCHÁDZKA

     1. Poslucháč sa zápisom a zaplatením poplatkov zaväzuje pravidelne navštevovať vyučovanie kurzu a pravidelne sa na vyučovanie pripravovať. Na vyučovanie kurzu dochádza včas pred jeho začiatkom a vyučovanie opúšťa po jeho ukončení. Vo výnimočných prípadoch môže odísť z vyučovania aj skôr, poslucháč však informuje o tom vyučujúceho pred začiatkom vyučovaniazákonný zástupca neplnoletého poslucháča – žiaka ZŠ alebo SŠ, ktorý musí zo závažných dôvodov opustiť vyučovanie skôr, informuje o tom vyučujúceho písomne alebo telefonicky pred začiatkom vyučovania.
     2. Prípadnú neúčasť na vyučovaní zo známych dôvodov oznámi poslucháč vyučujúcemu vopred, u neplnoletých poslucháčov oznámi neprítomnosť jeho zákonný zástupca písomnou formou, resp. osobne; v prípade choroby, nepredvídaných rodinných udalostí a podobne ospravedlňuje sa plnoletý poslucháč a zákonný zástupca neplnoletého poslucháča najneskôr do termínu nasledujúceho vyučovania kurzu
     3. Poslucháč, ktorý sa jeden mesiac nezúčastňuje na vyučovaní a svojmu vyučujúcemu dôvod svojej dlhodobej absencie neoznámi vopred alebo v jej priebehu, je z kurzu vyškrtnutý bez nároku na vrátenie poplatkov.
     4. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný doplniť si neabsolvované učivo a informovať sa ohľadom úloh v rámci domácej prípravy na nasledujúce vyučovanie.

    Požiadavky, ktoré sa kladú na poslucháča Jazykovej školy v rámci jazykového vzdelávania, nevyhnutne predpokladajú, že bude aktívne, vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka, nielen na hodinách jazykového kurzu, ale aj v rámci samoštúdia.
     

    VII.     PRIEBEH VYUČOVANIA

     1. interné kurzy majú vyučovanie v budove školy v troch základných termínoch:

             15,00 – 16,30 hod.;          16,40 – 18,10 hod.;                18,20 – 19,50  hod.;  

     1. Po dohovore s poslucháčmi a riaditeľom školy možno kurzy začínať aj v iných termínoch.
     2. Vyučovanie v kurze môže v odôvodnených prípadoch /napr. vopred ohlásené triedne aktívy SPŠ stavebnej; testovanie a pod./ trvať kratšie.
     3. Vyučovania sa smie zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý vyplatil predpísané poplatky, splnil predpísané požiadavky pre daný kurz a plne rešpektuje platnú legislatívu súvisiacu s Jazykovou školou a Školský poriadok JŠ.
     4. Zasadací poriadok v triedach je voľný, vyučujúci ho však môže meniť podľa potreby.
     5. Učebnice a  iný materiál si poslucháči obstarávajú sami podľa pokynov vyučujúceho.
     6. Zvukový alebo obrazový materiál, ako napr. CD alebo DVD-nosiče, škola poslucháčom nezapožičiava.
     7. Vyučovanie v kurzoch sa riadi podľa platného rozvrhu hodín uverejneného na nástennej tabuli školy a na webovom sídle školy; nevyučuje sa v čase prázdnin vyhlásených MŠ SR, v čase štátnych sviatkov a v čase, keď to nedovoľujú prevádzkovo-organizačné dôvody (najviac 5 dní v školskom roku);
     8. Poslucháč neruší vyučovanie kurzu
      1. používaním – mobilného telefónu – ten má vypnutý a v taške, použiť ho môže len v nevyhnutných, odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho,
      2. neskorým príchodom na vyučovanie a skorším odchodom z vyučovania;
      3. nevhodným správaním, ktoré by bolo v rozpore so zaužívanými pravidlami slušného správania
     9. Poslucháči sledujú aktuálne informácie o zmene organizácie vyučovania na nástenných tabuliach školy a na webovom sídle školy 

    VIII.   BEZPEČNOSŤ A HYGIENA

     1. Poslucháči vstupujú do budovy školy najskôr 10 minút pred začiatkom svojho vyučovania a opúšťajú budovu bezprostredne po ukončení vyučovania kurzu. Musia pritom dbať na to, aby svojím správaním nenarušovali prebiehajúce vyučovanie v iných kurzoch a svojím pohybom po chodbách a schodoch v rámci budovy neohrozovali vlastnú ani cudziu bezpečnosť.
     2. Bezprostredne pred začiatkom vyučovania sedia poslucháči v triede a čakajú na príchod vyučujúceho. Nevykláňajú sa z okien a nesedia na parapetných doskách; Poslucháči sa zdržiavajú len v priestoroch učební Jazykovej školy; neničia školský majetok a v záujme bezpečnosti nemanipulujú so žalúziami, tabuľami a ďalším zariadením triedy; škody, ktoré vzniknú úmyselným poškodením majetku alebo poškodením z nedbanlivosti, uhrádza poslucháč alebo jeho zákonný zástupca;
     3. Je zakázané pohybovať sa po chodbách školy na kolieskových korčuliach, kolobežkách a topánkach s kolieskami; taktiež je zakázaný vstup do budovy školy s bicyklom
     4. Poslucháči sa z hygienických dôvodov na vyučovanie prezúvajú po príchode do budovy školy – vo vstupných priestoroch školy; obuv si v taške na to určenej berú so sebou do triedy a po skončení vyučovania sa opäť prezujú vo vstupných priestoroch školy. Poslucháč, ktorý si so sebou prezuvky nedonesie, musí použiť funkčné návleky, ktoré si sám zabezpečí. Školník Jazykovej školy má právo poslucháčov vstupujúcich do priestorov Jazykovej školy v súvislosti s prezutím skontrolovať, a pokiaľ poslucháč nie je prezutý, má právo ho nevpustiť do priestoru chodieb a tried Jazykovej školy. 
     5. V budove školy je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky; taktiež je neprípustné, aby poslucháč navštevoval kurz pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
     6. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí v budove školy, napr. v prípade požiaru a pri následne nariadenej evakuácii sú poslucháči Jazykovej školy povinní riadiť sa pokynmi svojho vyučujúceho.

    IX.  VRÁTENIE POPLATKU ZA NEODUČENÉ / ODPADNUTÉ HODINY

    V prípade, ak zrušená z dôvodu PN vyučujúceho alebo z technických príčin či iných príčin, poslucháči si nemôžu nárokovať vrátenie školného za tieto neodučené hodiny. Hodiny budú podľa možnosti Jazykovej školy zastupované iným vyučujúcim, prípadne nahradené v iných termínoch.

    Ak bude potrebná prejsť na dištančné vyučovanie z rôznych dôvodov, Jazyková škola zabezpečí vyučovanie on-line formou. Dištančné vyučovanie je plnohodnotnou náhradou prezenčného vyučovania, a preto si poslucháči nemôžu nárokovať vrátenie školného za hodiny, ktoré prebehli on-line.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ak dôjde k porušeniu školského poriadku Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov zo strany poslucháča, využije  Jazyková škola možnosti napomenutia. V prípade závažného, resp. opakovaného porušenia Školského poriadku, využije možnosti vylúčenia poslucháča zo štúdia na Jazykovej škole.


    Podrobné informácie k štúdiu na Jazykovej škole, informácie o štátnych jazykových skúškach, zahraničných certifikátoch a pod. nájde poslucháč na webovom sídle školy www.jspresov.sk .