• Poplatky

    • BANKOVÉ SPOJENIE

     Štátna pokladnica

     IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

     č. účtu: 7000518688/8180

     Jazyková škola

     Plzenská 10

     080 01 Prešov

      

     VIAC O POPLATKOCH V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022:

     Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

     Výška školného je rozdielna pre nezaopatrené dieťa a pre plnoletú fyzickú osobu:
     1.skupina: žiaci ZŠ a SŠ a študenti VŠ denného štúdia do 25 rokov
     2.skupina: ostatní.

     Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, vo VZN č. 45/2015, určil rozmedzie výšky školného:

     a) od 73,00 do 160,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,

     b) od 93,00 do 240,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou,

     Výška zápisného je stanovená na 10,00 EUR.

     Školné je rozdelené na dve platby. Prvú platbu je potrebné zrealizovať po zapísaní sa do kurzu, druhú pred začiatkom druhého polroka. O konkrétnej výške školného sa rozhoduje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 53 a taktiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN)  Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Jazykovej školy. Zápisné je stanovené na 10 EUR.

     Ak poslucháč/poslucháčka JŠ do kurzu zo závažných osobných dôvodov / presťahovanie sa do iného okresu, závažné zdravotné problémy, tehotenstvo / nenastúpi, teda nezačne navštevovať jazykový kurz, na ktorý sa prihlásil, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé nim zaplatené školné na základe zákona č. 245/2008 Z. z. § 53. Zápisné sa nevracia. 

      

     Školné a zápisné na školský rok 2021/2022

     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015*  je Školné a zápisné na školský rok 2021/2022 riaditeľom JŠ určené nasledovne: 

     Školné za ročný jazykový kurz je pre žiaka ZŠ, SŠ a študenta VŠ  v prepočte  15 EUR / mesiac.

     Školné pre plnoletú fyzickú osobu za ročný jazykový kurz je v prepočte 21 EUR / mesiac.

     Školné sa platí v dvoch platbách - 1. platba realizovaná po záspise do kurzu. 2. platba realizovaná na začiatku 2. polroka     

     V tabuľke č. 1 rozpis 1. a 2. platby – žiacke základné kurzy a klasické celoročné štvorhodinové kurzy

     V tabuľke č. 2 rozpis školného na celý školský rok 2021/2022


     tabuľka č. 1 

     Poslucháči JŠ

      Školné 1. platba 

     zápisné

     Školné 2. platba -  

     na zač. 2. polroka

     Žiaci ZŠ, SŠ 145 EUR bude stanovené v januári 2022

     Študenti VŠ-

     denné štúdium do 25 r.**

     145 EUR bude stanovené v januári 2022
     Ostatní dospelí 175 EUR bude stanovené v januári 2022

     ** Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.

     Konverzačný kurz B2-C1 – celoročný - 1 x 90 min. / týždeň -  školné+zápisné = 140 EUR

     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

     Pri Jazykovej škole je vytvorený Neinvestičný fond PRO LINGUAE. Fond pomáha škole materiálne a finančne pri zabezpečovaní zahraničných lektorov a pri zabezpečovaní tonerov, kopírovacieho papiera, servisu kopírovacích strojov, tlačiarní atď. Poslucháči JŠ Prešov prispievajú do fondu príspevkom 5 EUR/ šk. rok.

      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

     BANKOVÉ SPOJENIE

     Štátna pokladnica

     č. účtu: 7000518688/8180

     IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

     Jazyková škola

     Plzenská 10

     080 01 Prešov