• Poplatky

    • BANKOVÉ SPOJENIE

     Štátna pokladnica

     IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

     č. účtu: 7000518688/8180

     Jazyková škola

     Plzenská 10

     080 01 Prešov

     AKTUÁLNA PLATBA ZA 2. POLROK 2023/2024 JE PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV SŠ A VŠ DO 25 ROKOV: 90 eur

     AKTUÁLNA PLATBA ZA 2. POLROK 2023/2024 JE PRE DOSPELÝCH: 110 eur

      

     VIAC O POPLATKOCH V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025:

     Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

     Výška školného je rozdielna pre nezaopatrené dieťa a pre plnoletú fyzickú osobu:
     1.skupina: žiaci ZŠ a SŠ a študenti VŠ denného štúdia do 25 rokov
     2.skupina: ostatní.

     Riaditeľstvo Jazykovej školy, určilo výšku školného a zápisného nasledovne:

     a) na 295,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,

     b) na 345,00 EUR na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou,

     Výška zápisného je stanovená na 25,00 EUR /je už zahrnutá v prvej platbe školného/.

     Školné je rozdelené na dve platby. Prvú platbu je potrebné zrealizovať po zapísaní sa do kurzu, druhú pred začiatkom druhého polroka. O konkrétnej výške školného sa rozhoduje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 53 a taktiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN)  Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Jazykovej školy. Zápisné je stanovené na 25 EUR.

     Ak poslucháč/poslucháčka JŠ do kurzu zo závažných osobných dôvodov / presťahovanie sa do iného okresu, závažné zdravotné problémy, tehotenstvo/ nenastúpi, teda nezačne navštevovať jazykový kurz, na ktorý sa prihlásil, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé nim zaplatené školné na základe zákona č. 245/2008 Z. z. § 53. Zápisné sa nevracia. 

      

     Školné a zápisné na školský rok 2024/2025

     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015*  je Školné a zápisné na školský rok 2024/2025 riaditeľom JŠ určené nasledovne: 

     Školné za ročný jazykový kurz je pre žiaka ZŠ, SŠ a študenta VŠ  v prepočte  27 EUR / mesiac.

     Školné pre plnoletú fyzickú osobu za ročný jazykový kurz je v prepočte 32 EUR / mesiac.

     Školné sa platí v dvoch platbách - 1. platba realizovaná po zápise do kurzu. 2. platba realizovaná na začiatku 2. polroka     

     V tabuľke č. 1 rozpis 1. a 2. platby – žiacke základné kurzy a klasické celoročné štvorhodinové kurzy

     V tabuľke č. 2 rozpis školného na celý školský rok 2024/2025


     tabuľka č. 1 

     Poslucháči JŠ

      Školné 1. platba 

     zápisné

     Školné 2. platba -  

     na zač. 2. polroka

     Žiaci ZŠ, SŠ

     190 EUR:

     165 EUR-školné

     25 EUR-zápisné

     bude stanovená v januári 2025: pre pokračujúcich

     bude stanovená v januári 2025: pre nových poslucháčov 

     od 2. polroka

     Študenti VŠ-

     denné štúdium do 25 r.**

     190 EUR:

     165 EUR-školné

     25 EUR-zápisné

     bude stanovená v januári 2025: pre pokračujúcich

     bude stanovená v januári 2025: pre nových poslucháčov 

     od 2. polroka

     Ostatní dospelí

     220 EUR:

     195 EUR-školné

     25 EUR-zápisné

     bude stanovená v januári 2025: pre pokračujúcich

     bude stanovená v januári 2025: pre nových poslucháčov od 

     2. polroka

     ** Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.