• Jazykové vzdelávanie

   • Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

    Jazyková škola poskytuje vzdelávanie za úhradu, poslucháč platí zápisné a školné.

    Vyučovanie trvá od septembra do júna a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne jazykového vzdelávania, resp. podľa jednotlivých kurzov:

    Primárne jazykové vzdelanie

    • Základný kurz: 1.  a 2. ročník cudzieho jazyka  (280 hodín) úroveň A1 – A2 podľa  SERR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky)

     

    Nižšie sekundárne jazykové vzdelanie

    • Stredný kurz: 1.  a  2. ročník cudzieho jazyka   (280 hodín)    úroveň B1 – B2.1 podľa SERR

     

    Vyššie sekundárne jazykové vzdelanie

    • Vyšší kurz: 1.  a 2. ročník cudzieho jazyka (280 hodín) úroveň B2.2 – C1.1 podľa SERR

     

    Postsekundárne jazykové vzdelanie

    • Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku  z cudzieho jazyka (140 hodín)  úroveň C1.2 podľa SERR
    • Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku   (140 hodín)  úroveň B2 podľa SERR (cca. úroveň 1. ročníka vyššieho kurzu so zameraním aj na základné reálie a literatúru)

     

    O úspešnom ukončení každého kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, t.j. po 2. ročníku základného, stredného a vyššieho kurzu.  O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške jazyková škola vydáva vysvedčenie.

     

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

     

    Študijné výsledky poslucháča  jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu.

    Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

    • Stupeň 1 - výborný
    • Stupeň 2 - veľmi dobrý
    • Stupeň 3 - dobrý
    • Stupeň 4 - nevyhovel

     

    Študijné výsledky sa hodnotia priebežne. Na konci každého polroka je test, ktorý je poslucháč povinný absolvovať. Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný nemožno zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. Podmienkou získania Osvedčenia o ukončení základného, stredného alebo vyššieho kurzu JŠ je 70% dochádzka na hodiny a úspešné zvládnutie záverečného testu. Postup do vyššieho ročníka je podmienený predovšetkým úspešným zvládnutím záverečného testu a výsledným hodnotením poslucháča učiteľom kurzu známkou 1, 2, alebo 3.

     

    Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné.

    Zápis nových poslucháčov na nasledujúci školský rok prebieha vždy na konci mesiaca jún. Súčasní poslucháči sa prihlasujú do ďalšieho kurzu v júni u svojho učiteľa.  Noví poslucháči môžu nastúpiť do ktoréhokoľvek ročníka podľa svojej jazykovej úrovne na základe vstupného testu v mesiaci jún príp. júl.

    Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje rešpektovať platnú legislatívu súvisiacu s jazykovou školou a taktiež Vnútorný školský poriadok Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov.

    Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze.

    Požiadavky, ktoré sa kladú na poslucháča Jazykovej školy v rámci jazykového vzdelávania, nevyhnutne predpokladajú, že poslucháč bude aktívne, vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka, nielen na hodinách jazykového kurzu, ale aj v rámci samoštúdia.