• Štátne jazykové skúšky

   Informácie, termíny, poplatky...
    • Štátne jazykové skúšky

    • 1. O skúške, skúšobný poriadok a sylaby

     Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky (základnú, všeobecnú, odbornú a špeciálnu) 2021-9682:54-A2220

     Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.

     Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

     Skúšobný poriadok TU.

     Sylaby pre základnú štátnu jazykovú skúšku (B2):

     Sylaby pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1-C2):

      

     Odporúčaná literatúra pre anglický jazyk nájdete tu

      

     Druhy štátnych jazykových skúšok:

     a) základná 1. stupeň náročnosti
     b) odborná 2. stupeň náročnosti
     c) všeobecná 2. stupeň náročnosti
     d) špeciálna 3. stupeň náročnosti

      

     Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov ponúka svojim poslucháčom prípravné kurzy na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku a od šk. roka 2010/2011 aj na základnú štátnu jazykovú skúšku.

     Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Možno ju vykonať po dovŕšení 17-teho roku veku.

     Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu C1 až C2 podľa SERR .

     Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení 18 roku veku. Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  kompetencie a vedomosti.

     Aktuálne ponúkame nasledujúce štátne jazykové skúšky:

     • základnú (B2 - stupeň podľa spoločného európskeho referenčného rámca = SERR)
     • všeobecnú (C1-C2)

      

     Základná a Všeobecná štátna jazyková skúška

     Škola vypisuje dva termíny na školský rok - jesenný a jarný termín pre základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (konkrétne termíny skúšok a platby za ne viď nižšie). Možnosť prihlásiť sa na štátnu skúšku majú interní aj externí kandidáti. Platba je jednorazová a v prípade neúspechu sa nevracia. Ďalšie informácie, kedy sa platba vracia, resp. o opravných termínoch, dostanete na riaditeľstve školy. 

     Potrebné doklady (potrebné zaslať na adresu školy):

     • prihláška (termín a prihláška na stiahnutie, viď. nižšie)
     • doklad o zaplatení (poplatky, viď. nižšie)
     • životopis v slovenčine s aktuálnou fotografiou
     • rozbor jedného z troch (základná šjs), resp. piatich (všeobecná šjs) prečítaných diel, ktoré sú uvedené na prihláške (v cudzom jazyku). Rozbor diela - napíšte v jazyku, v ktorom robíte skúšku, v rozsahu 500 - 600 slov, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5. V rozbore sa zamerajte na obsah a zaradenie diela a autora do literárno-spoločenského kontextu, analyzujte hlavnú myšlienku a tému diela, charakterizujte jednotlivé postavy a Váš osobný pohľad na dielo. Literárne diela si vyberajte podľa svojho uváženia, ale aj s prihliadnutím na odporúčanú literatúru /viď sylaby/ 

      

     • V prípade jesenného termínu 2024 je potrebné doručiť prihlášku počas septembra - do: 16. septembra 2024.
     • V prípade jarného termínu 2025 je potrebné doručiť prihlášku počas marca 2025 - do: 14. marca 2025

      

     Základnú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát po dovŕšení 17-teho roku veku; všeobecnú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát po dovŕšení 18. roku veku.

     Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu kandidátovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti, kompetencie a vedomosti. Skúšobný poriadok je prílohou vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

      

     2. Termíny skúšok 

      Najbližší termín skúšok:

     JESENNÝ TERMÍN: písomná časť: 18. október 2024 /prihlášku spolu s prílohami doručiť do 16. septembra 2024 viď vyššie/
       ústna časť: 25. november - 29. november 2024

      

      

     JARNÝ TERMÍN: písomná časť:

     25. apríl 2025 /prihlášku spolu s prílohami doručiť do 14. marca 2025 viď vyššie/

       ústna časť: 23. máj - 28. máj 2025

      


      

     3. Poplatky za skúšky

      

     Základná štátna jazyková skúška:

     Interní poslucháči:  150 EUR

     Externí kandidáti: 250 EUR

     Všeobecná štátna jazyková skúška:

     Interní poslucháči:  170 EUR

     Externí kandidáti: 270 EUR

      

     Dôležité: Štátna jazyková skúška sa bude konať len pri minimálnom počte 3 uchádzačov.

     Uchádzači, ktorí v minulom školskom roku boli našimi poslucháčmi, budú platiť ako interní poslucháči.

     Bankové spojenie:
     Adresát:

     Bankové spojenie pre zahraničné certifikáty a štátne jazykové skúšky je:

     Jazyková škola
     Plzenská 10
     Prešov

     Číslo účtu: 7000518725/8180
     Štátna pokladnica
     IBAN:  SK90 8180 0000 0070 0051 8725

      


     4. Termín podania prihlášky a prihláška na stiahnuti

     Termín doručenia prihlášky na skúšku v jarnom termíne 2023 je v priebehu marca: do 24. marca 2023. PRIHLÁŠKU PROSÍM NEPOSIELAJTE DUPLICITNE, TEDA DVAKRÁT (POŠLITE NÁM JU BUĎ POŠTOU ALEBO MAILOM NA: JSPRESOV@JSPRESOV.SK).

     Spolu s prihláškou je potrebné doručiť aj prílohy /viď vyššie/.

     Prihláška:

     Prihláška na základnú štátnu jazykovú skúšku tu

     Prihláška na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku tu.

      


     5. Výhody jazykovej skúšky

      

     Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

     • jazyková úroveň podľa SERR B2
     • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku 

      

     • Touto skúškou si  môžete nechať potvrdiť úroveň svojich jazykových vedomostí.

      

     Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške  

     •  jazyková úroveň podľa SERR C1-C2
     • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom, španielskom jazyku
     • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. (POZOR! NIE úradné prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou).
     • Toto vysvedčenie je taktiež akceptované (skúsenosti sú s Maďarskom a Českou republikou) ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov.    

      

     V prípade otázok nám napíšte na: info@jspresov.sk

  • Chceš sa prihlásiť na skúšku?

   ...ako na to?
    • Termíny
    • Pozri si termín skúšky a dodrž termín doručenia prihlášky
    • Prihláška
    • Stiahni si prihlášku /viď vyššie/
    • Príhláška
    • Vypíš správne a úplne prihlášku na skúšku.
    • Prílohy k prihláške
    • Spolu s prihláškou doruč aj prílohy /viď vyššie/
    • Doručenie prihlášky a príloh
    • e-mailom