• Projekt bol realizovaný s podporou programu EÚ Erasmus+

    Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce

     

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov pôsobí viac od roku 1963 v oblasti jazykového vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.  Svojim absolventom napomáha lepšie uspieť na trhu práce. S počtom poslucháčov cca. 1500 ročne je jednou z najväčších vzdelávacích inštitúcií vo svojom regióne. Cieľom našej Jazykovej školy je sprístupniť  jazykové vzdelávanie všetkým  vekovým kategóriám.


    V rokoch 2016-2017 sme sa zapojili do programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania dospelých, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.


    Cieľom projektu bol sebarozvoj našich učiteľov a zvýšenie relevantnosti neformálneho jazykového vzdelávania, tak aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby s prepojením na trh práce.  Chceme obstáť v konkurencii inštitúcií poskytujúcich jazykové vzdelávanie, využívať najnovšie trendy, inovatívne spôsoby vyučovania, a takto zabezpečiť kvalitné jazykové vzdelávanie dostupné širokým vrstvám obyvateľstva.


    Realizovali sme dve mobility, ktorých sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy s cieľom získať najnovšie poznatky a nadobudnúť praktické zručnosti. Okrem toho je cieľom takýchto aktivít rozšírenie si jazykových kompetencií a kontakt a výmena skúseností s kolegami z iných krajín.


    Po absolvovaní mobilít sme sa o výsledky projektu podelili s našimi internými aj externými spolupracovníkmi v regióne a samozrejme s našimi poslucháčmi, keď získané teoretické poznatky premietame do edukačného procesu v rámci vyučovania cudzích jazykov.

     

    Názov projektu:          Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce

    Realizácia projektu:    1.7.2016 – 31.6.2017

     

    Mobilita č. 1               júl 2016; účastníčka mobility: Mgr. T. Miková

    Creando en español“ – dvojtýždňový kurz, ktorý sa realizoval v Inštitúte jazykov na Univerzite v Alicante v Španielsku. Kurz bol určený pre učiteľov španielskeho jazyka, ktorí už majú pedagogickú prax, a  bol zameraný na dva aspekty vo výučbe cudzích jazykov.

     a) využívanie audiovizuálnych prostriedkov na hodinách cudzieho jazyka.

     b) umenie ako didaktický prostriedok vo výučbe cudzích jazykov, využitie fotografie a výtvarného umenia s použitím moderných        technológií.

    Počas kurzu boli použité rozličné metódy a techniky, ktorých cieľom je vytvoriť stimulujúce a tvorivé prostredie. Prínosom bolo najmä zvýšenie si profesijných kompetencií, obohatenie o nové inovatívne metódy a ich implementácia do nášho vzdelávacieho programu.

    prezentácia k mobilite č. 1 .pdf

     

    Mobilita č. 2             august 2016, účastník mobility: Mgr. J. Sipko

    „Practical Uses of Technology in the English Classroom“ – dvojtýždňový kurz, ktorý sa uskutočnil vo Veľkej Británii, v Canterbury, bol zameraný na využitie digitálnych technológií vo vyučovaní anglického jazyka. Táto mobilita mala za cieľ zvýšenie digitálnych kompetencií vyučujúcich cudzieho jazyka, zatraktívnenie vyučovacej hodiny, ako aj oboznámenie sa s novými možnosťami využitia digitálnych technológií či už priamo na vyučovacej hodine, alebo tiež pri motivácii poslucháčov k samoštúdiu a k samostatnej práci formou domácich úloh a projektov.  Účastníkom kurzu bola predstavená celá škála aktivít spojených s digitálnymi prostriedkami  pri využití notebooku, prípadne osobného počítača alebo aj smartfónu. Okrem bežných didaktických softvérov boli účastníci mobility oboznámení aj s možnosťami využitia krátkych videí a fotografií na vyučovacích hodinách formou samostatnej práce ale aj skupinových projektov.

    prezentácia k mobilite č. 2 .pptx