• FRANCÚZSKY   JAZYK

   OSNOVY  PRE  ZÁKLADNY  KURZ  -  1. a 2. ročník /A1-A2/

    Jazykové prostriedky - gramatika

   • Základy výslovnosti, prízvuk, intonácia, viazanie slov vo vete
   • Člen - určitý, neurčitý a delivý
   • Základy gramatickej stavby francúzskej vety
   • Zápor a rozkazovací spôsob pravidelných a nepravidelných slovies
   • Rod a číslo podstatných a prídavných mien
   • Číslovky – základné, radové
   • Príslovky
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
   • Porovnávanie (kvalita, kvantita, akcia)
   • Tvorenie otázky
   • Časovanie slovies 1.,2.,3. slovesnej triedy: parler, finir, vendre
   • Časovanie nepravidelných slovies: aller, savoir, faire, prendre, mettre etc.
   • Časovanie modálnych slovies: pouvoir, vouloir, devoir
   • Neosobné slovesné formy: il faut
   • Blízky budúci čas, jednoduchý budúci čas
   • Predložky
   • Osobné zámená ako podmet, ako predmet
   • Nesamostatné osobné zámená
   • Ukazovacie a privlastňovacie zámená nesamostatné
   • Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená
   • Zvratné slovesá
   • Jednoduché podmienkové vety
   • Minulý čas: passé récent, passé composé, imparfait
   • Súslednosť časov
   • Nepriama reč v prítomnom, minulom čase
   • Vzťažné vety /qui, que, où/

    

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, národnosť, štátna príslušnosť
   • Domov a bývanie - môj dom/byt, jeho okolie, zariadenie domu
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, zdravie a choroba, vlastnosti človeka
   • Stravovanie- stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, rozdiely v národných stravovacích zvykoch
   • Voľný čas a záľuby: šport, kultúra, čítanie, TV, rádio, Internet
   • Doprava a cestovanie - dopravné prostriedky: MHD
   • Vzdelávanie – škola vo Francúzsku a na Slovensku – základné rozdiely, učebné predmety
   • Práca – typy povolaní, kariéra, plat, nezamestnanosť
   • Človek a príroda: počasie, životné prostredie, fauna, flóra
   • Multikultúrna spoločnosť: rodinné sviatky, francúzske a slovenské sviatky, životný štýl
   • Obliekanie a móda: základné druhy oblečenia podľa činnosti
   • Šport: druhy športov /ind., kolektívne, zimné, letné/
   • Obchod a služby: nákupné zariadenia, reklama
   • Moje mesto, dedina, krajina: vzťah k danému prostrediu, opis mesta, dediny
   • Kultúra a umenie: kultúrne inštitúcie v meste, kultúrne činnosti ako záľuby
   • Človek a spoločnosť, komunikácia, Mas-médiá,
   • Slovensko – základné údaje
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje
   • Stručná geografia Francúzska, práca s mapou

    


    

   FRANCÚZSKY  JAZYK

   OSNOVY  PRE  STREDNÝ   KURZ   -  1. a 2. ročník /B1-B2/

    

   Jazykové prostriedky – gramatika

   • Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie)
   • Tvorenie podstatných mien sufixami
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek – nepravidelné tvary
   • Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania
   • Príslovky, vyjadrenie kvantity
   • Podmieňovací spôsob prítomný a minulý
   • Súslednosť časov v indikatíve
   • Pasívum
   • Konjunktív - subjonctif présent – použitie
   • Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait
   • Minulý infinitív
   • Budúci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur
   • Imperatív
   • Nepravidelné slovesá
   • Slovesá s pevnou predložkovou väzbou
   • Participe présent, passé a gérondif – použitie
   • Neosobné slovesné tvary
   • Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom
   • Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete
   • Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout...
   • Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, vzťažné, neurčité)
   • Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel..., de qui, duquel, dont, où...)
   • Nepriama reč
   • Skrátenie vety infinitívom
   • Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie
   • Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que...)
   • Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que,  
   •     sauf, à moins que; ne ..... que)
   • Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)  
   • Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré...)
   • Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi...)
   • Podmienkové súvetie (reálne, nereálne)
   • Negácia

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo;
   • Domov a bývanie: môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine, spoločnosť a životné prostredie
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie: fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie;
   • Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí;
   • Vzdelávanie a práca : škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky;
   • Človek a príroda: zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, človek a jeho životné prostredie, príroda okolo nás, ochrana životného prostredia;
   • Voľný čas a záľuby:  knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti;
   • Stravovanie - stravovacie návyky: mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra stolovania, zdravá výživa;
   • Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií;
   • Doprava, cestovanie: dopravné prostriedky, os., hromadné doprava, cestovný ruch, obľúbené destinácie
   • Vzdelávanie: školský systém u nás, vo Francúzsku, učebné predmety, profesie, pracovné podmienky
   • Obliekanie a móda: druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne príležitosti,  móda a trendy;
   • Šport: druhy športov / zimné a letné, individuálne a kolektívne/, športové disciplíny, význam športu pre rozvoj osobnosti, reklama, sponzorstvo, fair play;
   • Obchod a služby:  nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu a platenia, hotely a ich služby, (kaderníctvo, fitnes...), kultúra nakupovania a služieb, reklama;
   • Krajiny, mestá a miesta: krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest;
   • Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy;
   • Človek a spoločnosť, komunikácia:  jazyk ako dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi, národmi, kultúra komunikácie;
   • Masovo – komunikačné prostriedky: druhy mas. kom. prostriedkov, pozitívny, negatívny vplyv na človeka
   • Mládež a jej svet: aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, problémy mladých, predstavy mládeže o svete;
   • Zamestnanie: pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť;
   • Veda a technika v službách ľudstva: technické vynálezy, vedecký pokrok;
   • Slovensko: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;

    


    

    

   FRANCÚZSKY   JAZYK

   Osnovy pre vyšší kurz  -  1. a 2. ročník  /B2; C1/

    

   Jazykové prostriedky - gramatika

    

   Gramatika – opakovanie učiva osvojeného v prechádzajúcom kurze a jeho rozšírenie   

                           o ďalšie javy

    

   Podstatné mená:

   • problematika predeterminantov u substantív. Rod substantív: prechyľovanie (najbežnejšie prípady). Číslo: nepravidelnosti pri tvorení pluráru (zhrnutie a doplnenie). Ďalšie substantívne kompozitá. Skratky a skratkové slová.

   Prídavné mená: 

   • nepravidelné stupňovanie adjektív. Postavenie adjektíva vo vete, zmena  designácie podľa postavenia. Adjektívne kompozitá.

   Zámená:

   • opytovacie zámená – komplexné formy. Neurčité záporné zámená nul, pas un.                 

              Neurčité: zovšeobecňovacie zámená n´importe qui / quoi / lequel.

   Číslovky:

   • kolektívne číslovky. Číslovkové výrazy. Číselné zoskupenia (napr. un par un a iné). Antepozícia a postpozícia základných čísloviek (napr. une leçon, leçon un a pod.). Radové číslovky vo funkcii adverbií (napr. premièrement a pod.)

   Slovesá:

   • zložitejšie prípady kongruencie, zhoda slovesa s viacerými podmetmi (napr. L´un et l´autre sont venus. L´un et l´autre est bon. Toi et moi étions là.), sloveso závislé na zlomku (la moitié, le quart a iné) a na číselnom substantíve (une douzaine a iné), na výrazoch udávajúcich množstvo v percentách, zhoda s podmetom kolektívneho významu a s inými designantami množstva (une multitude, la majorité, la plupart a pod.)

    

   Časy a spôsoby:

   • dvojito zložené časy (hyperperifrastické – passé surcomposé, receptívne futur antérieur surcomposé, príp. conditionnel passé surcomposé). Passé antérieur  (receptívne), imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du subjonctif (receptívne)

   Nefinitné slovesné tvary:

   • minulé príčastie zložené (participe passé composé). Verbálne adjektíva a prítomné príčastie (participe présent). Prémorfologické opisy pasíva (receptívne). Vid a povaha slovesného deja (základné údaje, zhrnutie a zatriedenie poznatkov).

   Nepravidelné slovesá:

   • systematizácia, príp. doplnenie nepravidelných slovies, slovies so zmenami kmeňových samohlások a slovies s pravopisnými zmenami

   Príslovky:

   • nepravidelné stupňovanie prísloviek (doplnenie a zhrnutie). Ďalšie príslovky a príslovkové spojenia: beaucoup

   Predložky:

   • rôzne vzťahy vyjadrené najfrekventovanejšími predložkami (napr. a: Il est à Prague. Il va à Prague. A son âge, c´est surprenant. On les vend à cinq euros. a pod), (par. ex.  deux fois par jour, par un froid glacial, apprendre par coeur a pod.), vyjadrenie toho istého vzťahu rôznymi predložkami (napr. Il va à  Paris / en France / chez Paul / dans la ville a pod.) – polyfunkčnosť a homonýmia. Používanie predložiek: parmi – entre, chez – à, devant – avant a i.

   Spojky a spojkové spojenia: 

   • napr. aussi, néanmoins, en cas que, plutôt que, pourvu que, à moins que, príp. ďalšie. Zhrnutie prípadov transferu spojka – predložka. Najčastejšie prípady konverzie spojka – adverbium. Que ako spojkový substitút (napr. nahrádzajúce pour que, avant que, si pri opakovaní). Identifikácia slovných druhov (porozumenie významu pri konverzii).

    

   Skladba (syntax)

   • Inverzia. Poriadok slov, aktuálne vetné členenie. Redundancia mennej časti prísudku vo forme osobného zámena.
   • Eliptické formy vyjadrovania ako dôsledok vetnej kondenzácie.

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo;
   • Domov a bývanie: môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine, spoločnosť a životné prostredie
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie: fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie;
   • Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí;
   • Vzdelávanie a práca : škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky;
   • Človek a príroda: zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, človek a jeho životné prostredie, príroda okolo nás, ochrana životného prostredia;
   • Voľný čas a záľuby:  knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti;
   • Stravovanie - stravovacie návyky: mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra stolovania, zdravá výživa;
   • Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií;
   • Doprava, cestovanie: dopravné prostriedky, os., hromadné doprava, cestovný ruch, obľúbené destinácie
   • Vzdelávanie: školský systém u nás, vo Francúzsku, učebné predmety, profesie, pracovné podmienky
   • Obliekanie a móda: druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne príležitosti,  móda a trendy;
   • Šport: druhy športov / zimné a letné, individuálne a kolektívne/, športové disciplíny, význam športu pre rozvoj osobnosti, reklama, sponzorstvo, fair play;
   • Obchod a služby:  nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu a platenia, hotely a ich služby, (kaderníctvo, fitnes...), kultúra nakupovania a služieb, reklama;
   • Krajiny, mestá a miesta: krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest;
   • Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy, umenie-spoločnosť-kultúra;
   • Človek a spoločnosť, komunikácia:  jazyk ako dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi, národmi, kultúra komunikácie;
   • Mládež a jej svet: aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, problémy mladých, predstavy mládeže o svete;
   • Zamestnanie: pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť;
   • Veda a technika v službách ľudstva: technické vynálezy, vedecký pokrok;
   • Slovensko: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;

    


    

   FRANCÚZSKY  JAZYK 

   Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do francúzskeho jazyka.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

    

   Jazykové prostriedky - gramatika

   • Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie)
   • Tvorenie podstatných mien sufixami
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek – nepravidelné tvary
   • Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania
   • Príslovky, vyjadrenie kvantity
   • Podmieňovací spôsob prítomný a minulý
   • Súslednosť časov v indikatíve
   • Pasívum
   • Konjunktív - subjonctif présent – použitie
   • Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait
   • Minulý infinitív
   • Budúci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur
   • Imperatív
   • Nepravidelné slovesá
   • Slovesá s pevnou predložkovou väzbou
   • Participe présent, passé a gérondif – použitie
   • Neosobné slovesné tvary
   • Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom
   • Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete
   • Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout...
   • Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, vzťažné, neurčité)
   • Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel..., de qui, duquel, dont, où...)
   • Nepriama reč
   • Skrátenie vety infinitívom
   • Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie
   • Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que...)
   • Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que,  
   •     sauf, à moins que; ne ..... que)
   • Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)  
   • Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré...)
   • Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi...)
   • Podmienkové súvetie (reálne, nereálne)
   • Negácie

   Obsahom prípravného kurzu na VŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
   • nacvičujú riešenia úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

   Sylaby

   Reálie a literatúra:

   • Geografia Francúzska, podnebie a prírodné bohatstvo
   • Paríž – jeho kultúrne dedičstvo
   • Dejiny francúzskeho jazyka, prvá  literatúra
   • Priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska
   • Politický život vo Francúzsku
   • Francúzska literatúra  17. storočie /Molière, la Fontaine/
   • Prehľad francúzskej histórie
   • Francúzska literatúra 18. storočie /osvietenstvo a filozofia/
   • Frankofónne krajiny /Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Kanada.../
   • Francúzska literatúra 19. storočie /romantizmus – V. Hugo, realizmus – Balzac, Flaubert, naturalizmus – Zola/
   • Sviatky a tradície vo Francúzsku
   • Slovensko - história a súčasnosť
   • Prehľad francúzskej literatúry - 20. storočie /podľa osobného výberu/
   • Francúzske umenie /hudba, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, divadlo, film.../

   Konverzačné témy:

   • Rodina, práca
   • Mesto, v ktorom žijem a jeho okolie
   • Voľný čas, hoby, ideálne prázdniny
   • Veda a technika
   • Cestovanie a dopravné prostriedky
   • Masmédiá
   • Šport
   • Ochrana životného prostredia
   • Vzdelanie a školský systém vo Francúzsku, na Slovensku
   • Stravovanie, francúzska a slovenská kuchyňa
   • Móda a obliekanie
   • Obchody a nakupovanie
   • Zdravie a choroby
   • Problémy súčasného sveta a najnovšie správy zo sveta