• Poplatky

    • Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

     Výška školného je rozdielna pre nezaopatrené dieťa a pre plnoletú fyzickú osobu:

     1. skupina: žiaci ZŠ a SŠ a študenti VŠ denného štúdia do 25 rokov
     2. skupina: ostatní uchádzači 

     Školné je rozdelené na dve platby. Prvú platbu je potrebné zrealizovať spolu so zapísaním sa do kurzu, druhú pred začiatkom druhého polroka. O konkrétnej výške školného sa rozhoduje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 53 a taktiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN)  Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Jazykovej školy. Zápisné je stanovené na 10 EUR.

     Ak poslucháč JŠ do kurzu zo závažných osobných dôvodov /napr. presťahovanie sa do iného okresu, závažné zdravotné problémy, tehotenstvo/ nenastúpi, teda nezačne navštevovať jazykový kurz, na ktorý sa prihlásil, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé ním zaplatené školné na základe zákona č. 245/2008 Z. z. § 53. Zápisné sa nevracia. 

      

     Školné a zápisné na školský rok 2020/2021

     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015*  je Školné a zápisné na školský rok 2020/2021 riaditeľom JŠ určené nasledovne:

      

     Školné sa platí v dvoch platbách - 1. platba realizovaná v rámci zápisu do kurzu. 2. platba realizovaná na začiatku 2. polroka     

     V tabuľke č. 1 rozpis 1. a 2. platby

     V tabuľke č. 2 rozpis školného na celý školský rok 2020/2021

     Tabuľka č. 1 

     Poslucháči JŠ

      Školné 1. platba 

     + zápisné

     Školné 2. platba -  

     na zač. 2. polroka

     Žiaci ZŠ, SŠ

     130 EUR

     30 EUR

     Študenti VŠ-

     denné štúdium do 25 r.**

     140 EUR

     20 EUR**

     Ostatní dospelí

     160 EUR

     60 EUR

     ** Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ. 

          

     Tabuľka č. 2 - Školné a zápisné na celý školský rok 2020/2021 žiacke základné kurzy, tzv. prípravky  a klasické štvorhodinové kurzy

     Poslucháči JŠ

     Školné

     + zápisné za celý šk. r.

     Žiaci ZŠ a SŠ

     160 EUR

     Študenti VŠ -

     denné štúdium do 25 r.**

     160 EUR**

     Ostatní dospelí

     220 EUR

     · 

     ** Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.

      

     Konverzačný kurz v anglickom jazyku – celoročný - 1 x 90 min. za týždeň

     školné + zápisné = 133 EUR

      

     Dávame do Vašej pozornosti skutočnosť, že pre správne priradenie platby je dôležité do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a rok narodenia uchádzača, ktorý bude navštevovať kurz a cudzí jazyk (napr. AJ, NJ, FJ) , za ktorý sa platba realizuje.

      

     BANKOVÉ SPOJENIE

     Štátna pokladnica

     č. účtu: 7000518688/8180

     IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

     Jazyková škola

     Plzenská 10

     080 01 Prešov