• Štátne jazykové skúšky

   Informácie, termíny, poplatky...
    • Štátne jazykové skúšky

    •  

     Výsledky písomnej časti ŠJS - jarný termín 2020

      

     Oznam pre prihlásených na štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne 2019/2020

     Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania bod c), podľa ktorého sa v jazykových školách zaradených do siete škôl a školských zariadení SR obnovuje školské vyučovanie na účel konania štátnej jazykovej skúšky a na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12091:2-A2200 o termínoch a organizácii ŠJS v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 zo dňa 26. mája 2020 stanovujeme

     nový termín pre vykonanie písomnej časti štátnej jazykovej skúšky takto:

     • 12. jún 2020

     Prihlásení dostanú pozvánku na písomnú časť skúšky s bližšími informáciami najmenej 5 dní pred jej konaním. Pozvánka im bude zaslaná na e-mailovú adresu,  ktorú uviedli vo svojej prihláške na skúšku.

      

     1. O skúške, skúšobný poriadok a sylaby

     Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky (základnú, všeobecnú, odbornú a špeciálnu) 2018-14229:6-10B0

     Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.

     Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

     Skúšobný poriadok TU.

     Sylaby pre základnú štátnu jazykovú skúšku (B2):

     Sylaby pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1-C2):

      

     Odporúčaná literatúra pre anglický jazyk nájdete tu

      

     Druhy štátnych jazykových skúšok:

      

     a) základná 1. stupeň náročnosti
     b) odborná 2. stupeň náročnosti
     c) všeobecná 2. stupeň náročnosti
     d) špeciálna 3. stupeň náročnosti

      

     Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov ponúka svojim poslucháčom prípravné kurzy na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku a od šk. roka 2010/2011 aj na základnú štátnu jazykovú skúšku.

      

     Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Možno ju vykonať po dovŕšení 17-teho roku veku.

     Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu C1 až C2 podľa SERR .

     Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení 18 roku veku. Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  kompetencie a vedomosti.

     Aktuálne ponúkame nasledujúce štátne jazykové skúšky:

     • základnú (B2 - stupeň podľa spoločného europského referenčného rámca = SERR)
     • všeobecnú (C1-C2)

      

     Základná a Všeobecná štátna jazyková skúška

     Škola vypisuje dva termíny na školský rok - jesenný a jarný termín pre základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (konkrétne termíny skúšok a platby za ne viď nižšie). Možnosť prihlásiť sa na štátnu skúšku majú interní aj externí kandidáti. Platba je jednorazová a v prípade neúspechu sa nevracia. Ďalšie informácie, kedy sa platba vracia, resp. o opravných termínoch, dostanete na riaditeľstve školy. 

     Potrebné doklady (potrebné zaslať na adresu školy):

     • prihláška (termín a prihláška na stiahnutie)
     • doklad o zaplatení (poplatky)
     • životopis v slovenčine s aktuálnou fotografiou
     • rozbor jedného z troch (základná šjs), resp. piatich (všeobecná šjs) prečítaných diel, ktoré sú uvedené na prihláške (v cudzom jazyku). Rozbor diela - rozsah 500 - 600 slov, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5. V rozbore sa zamerajte na zaradenie diela a autora do literárno-spoločenského kontextu, analyzujte hlavnú myšlienku a tému diela, charakterizujte jednotlivé postavy a Váš osobný pohľad na dielo. Literárne diela si vyberajte podľa svojho uváženia, ale aj s prihliadnutím na odporúčanú literatúru /viď sylaby/ 

      

     • V prípade jesenného termínu 2019 je potrebné doručiť prihlášku počas septembra - do: 26. septembra 2019.
     • V prípade jarného termínu 2020 je potrebné doručiť prihlášku počas marca 2020

      

      

     Základnú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát po dovŕšení 17-teho roku veku; všeobecnú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát po dovŕšení 18. roku veku.

     Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu kandidátovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti, kompetencie a vedomosti. Skúšobný poriadok je prílohou vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

      

     V jesennom termíne 2019 je možné prihlásiť sa na skúšky z anglického jazyka /obe úrovne - všeobecná aj základná/.

     V jesennom termíne 2019 sa môžete prishlásiť aj na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku /C1-C2/ z ruského jazyka. Prihlášku doručte v septembri - do 26. septembra 2019.

      

     V jarnom termíne 2020 je možné prihlásiť sa z jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho tak na základnú, ako aj na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

     Z ruského jazyka bude možné absolvovať v jarnom termíne 2020 Základnú štátnu jazykovú skúšku /B2/.


      

     2. Termíny skúšok 

      

     JESENNÝ TERMÍN: písomná časť: 23. október 2020 /prihlášku spolu s prílohami doručiť do 26.9. viď vyššie/
       ústna časť: predbežný termín 19.-27. november 2020/konkrétne termíny určí skúšobná komisia/

      


      

     3. Poplatky za skúšky

      

     Základná štátna jazyková skúška:

     Interní poslucháči:  70 EUR

     Externí kandidáti: 140 EUR

     Všeobecná štátna jazyková skúška:

     Interní poslucháči:  85 EUR

     Externí kandidáti: 170 EUR

      

     Dôležité: Štátna jazyková skúška sa bude konať len pri minimálnom počte 3 uchádzačov.

     Uchádzači, ktorí v minulom školskom roku boli našimi poslucháčmi, budú platiť ako interní poslucháči.

     Bankové spojenie:
     Adresát:

     Bankové spojenie pre zahraničné certifikáty a štátne jazykové skúšky je:

     Jazyková škola
     Plzenská 10
     Prešov

     Číslo účtu: 7000518725/8180
     Štátna pokladnica
     IBAN:  SK90 8180 0000 0070 0051 8725

      


     4. Termín podania prihlášky a prihláška na stiahnuti

     Termín doručenia prihlášky na skúšku v jarnom termíne 2020 je v priebehu marca: do 31. marca 2020.

     Spolu s prihláškou je potrebné doručiť aj prílohy /viď vyššie/.

     Prihláška:

     Prihláška na základnú štátnu jazykovú skúšku tu

     Prihláška na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku tu.

      


     5. Výhody jazykovej skúšky

      

     Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

     • jazyková úroveň podľa SERR B2
     • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku 

      

     • Touto skúškou si  môžete nechať potvrdiť úroveň svojich jazykových vedomostí.

      

     Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške  

     •  jazyková úroveň podľa SERR C1-C2
     • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom, španielskom jazyku
     • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. (POZOR! NIE úradné prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou).
     • Toto vysvedčenie je taktiež akceptované (skúsenosti sú s Maďarskom a Českou republikou) ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov.    

      

     V prípade otázok nám napíšte na: info@jspresov.sk

  • Chceš sa prihlásiť na skúšku?

   ...ako na to?
    • Termíny
    • Pozri si termín skúšky a dodrž termín doručenia prihlášky
    • Prihláška
    • Stiahni si prihlášku /viď vyššie/
    • Príhláška
    • Vypíš správne a úplne prihlášku na skúšku.
    • Prílohy k prihláške
    • Spolu s prihláškou doruč aj prílohy /viď vyššie/
    • Doručenie prihlášky a príloh
    • e-mailom