• Ponuka kurzov

   •  

    Jazyk: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a japonský

     

    A N G L I C K Ý   J A Z Y K

     

    • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/​ - pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

    • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 budú navštevovať 4., resp. 5. ročník ZŠ, - tzv. prípravky /2 x 65 min./týždeň/ -  pracuje sa tu s materiálom bližším tomuto veku. Žiacke kurzy anglického jazyka prebiehajú aj v našom elokovanom pracovisku na ZŠ Májové námestie–Sídlisko Sekčov a na ZŠ Bajklaská-Sídlisko III
    • Konverzačné kurzy - na úrovni A2-B1 /po základnom kurze/; B2 /po strednom kurze/ a B2-C1 /po vyššom kurze/ - 2 x 2 hodiny týždenne, resp1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 
    • Jazykový kurz pre učiteľov ZŠ a SŠ - cieľom je: rozšírenie si kvalifikácie o cudzí jazyk. Takéto jazykové kurzy budú otvorené v prípade potrebného počtu záujemcov pre jednotlivé jazykové úrovne. Pri zápise stačí uviesť, že máte záujem o takýto kurz. V prípade úspešného absolvovania štátnej jazykovej skúšky sa pedagógom priznáva 60 kreditov
    • V prípade záujemcov zo vzdialenejších obcí a miest, možnosť vytvoriť kurz 1x4 hodiny / týždeň. V prípade záujmu, je potrebné túto požiadavku uviesť pri zápise

     

     

    F R A N C Ú Z S K Y   J A Z Y K

    • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/​ - pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

    N E M E C K Ý   J A Z Y K

    • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/ - pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých
    • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 by mali navštevovať 4. resp. 5. ročník ZŠ - tzv. prípravky /2 x 65 min/ týždeň/ -pracuje sa tu s učebnicami tematicky bližšími tomuto veku
    • Prípravný kurz na Goethe-Zertifikat B2 (jazykový certifikát pre záujemcov o prácu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku; záujemcovia by mali byť momentálne na úrovni B1 (140 vyučovacích hodín - 2 x 2 hodiny do týždňa). Absolvovanie skúšky Goethe-Zertifikat B2 v júnovom termíne 2019 – pre účastníkov kurzu s výraznou zľavou. Otvoríme max. jeden kurz
    • Konverzačný kurz - na jazykovej úrovni B2 /po strednom kurze/, príp. B2-C1 /po vyššom kurze/ - 1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 

     

     

    R U S K Ý   J A Z Y K

    • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa
    • kurz pre začiatočníkov  /  kurz pre mierne pokročilých
    • pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

     

    Š P A N I E L S K Y    J A Z Y K

    • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/
    • pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

     

    T A L I A N S K Y   J A Z Y K

    • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa

               - kurz pre začiatočníkov   //  kurz pre pokročilých /B1-B2/

     

    J A P O N S K Ý   J A Z Y K  - N O V I N K A

    • kurzy pre začiatočníkov - 2 x 90 min. do týždňa
    • pre žiakov SŠ, študentov VŠ, dospelých