• Osnovy pre 1. a 2. ročník základného kurzu /A1-A2/

   Gramatika a fonetika

   • talianske fonémy a ich grafická podoba
   • pravidlá výslovnosti, prízvuk, dĺžka prízvučných slabík, zdvojené spoluhlásky
   • intonácia oznamovacej a opytovacej vety
   • člen určitý a neurčitý
   • spájanie člena s predložkou
   • rod a číslo substantív a adjektív
   • prézent, passato prossimo, imperfetto indikatíva slovies essere, avere, fare, andare, modálnych slovies,dire, dare, rimanere, uscire, salire, venire, scegliere a praviedelných slovies 1. 2. 3. triedy , tacere, piacere
   • základné číslovky 1 - 1 000 000
   • radové číslovky
   • príslovky času
   • osobné zámená neprízvučné v 3. a 4. páde
   • dvojica neprízvučných zámen vo vete
   • privlastňovacie zámená
   • ukazovacie zámená quello, questo
   • troppo, molto ,quanto , tanto,
   • častice ne, ci
   • vzťažné zámeno che
   • zvratné slovesá s modálnymi vo vete
   • funkcie predložiek a, da, per, con, di

   Lexika a frazeológia

   • slovotvorné prostriedky a rozlišovacie znaky na určenie gramatických kategórií :
   • typické koncovky substantív, adjektív, slovies, tvorenie substantív príponami -ista, - 
   • ezza, tvorenie adjektív príponami -oso, -ale
   • zdrobneliny substantív príponami - etto , -ino
   • predpona ri- a zmena významu slovesa
   • sémantická mnohoznačnosť slovies rompere, fare, cambiare
   • dvojice slovies odlišného významu v taliančine, identického v slovenčine
   • frazeologizmy so slovesami avere, fare, essere, prendere
   • frazeologizmy s výrazmi volta , ci, ne

    

   Funkcie jazyka

   • pozdravy, predstavovanie sa, zoznamovanie
   • orientácia v priestore a čase
   • informovanie o osobách, veciach, udalostiach
   • opis osôb, vecí, udalostí
   • vyjadrenie citových vzťahov
   • vyjadrenie plánov do blízkej i vzdialenej budúcnosti
   • vyjadrenie času, presnosti a meškania
   • vyjadrenie udalosti a činnosti v minulosti - krátkodobosť, jednorazovosť
   • vyjadrenie trvania v minulosti, zvyklostí a opakovanej činnosti
   • vyjadrenie istoty a presvedčenia

    

   Taliansky jazyk

   Osnovy pre 1. a 2. ročník stredného kurzu /B1-B2/

    Gramatika

   • delivý člen
   • samostatné osobné zámená
   • ukazovacie zámená zastupujúce osobu
   • neurčité zámená
   • príslovky spôsobu, miesta, času
   • stupňovanie prísloviek a prídavných mien
   • kondicionál prítomný a minulý
   • imperatív
   • konjunktív a jeho časy
   • podmienhové súvetia
   • pasívum a jeho časy a spôsoby
   • súslednosť časová v indikatíve
   • súslednosť časová v konjunktíve
   • zložené predložky
   • futuro anteriore
   • trapassato prossimo pravidelných i nepravidelných slovies - systém
   • gerundium a particípium v implicitných vetách
   • nepriama reč

   Lexika a frazeológia

   • tvorenie zložených slovies predponami : - pre, -pro, -s, -de
   • tvorenie záporných adjektív predponami : in-,s-, dis-
   • tvorenie substantív príponami : -ismo, -itore, -ese, -ano
   • frazeologizmy s časticou -la-
   • lexikálne okruhy spojené s potravinami, cestovaním, trávením voľného času, športmi, kinematografiou, geogragiou Talianska, tlačou, zariadením domácnosti, obchodnou sieťou, základnými faktmi talianskej histórie a vedy a štátnej exekutívy
   • sémantika slovies giocare, portare, sonare, sapere, vivere, cadere, fare - rozšírenie,
   • infinitív ako substantívum a jeho ustálené spojenia

   Funkcie jazyka

   • vyjadrenie predpokladu v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
   • vyjadrenie hypotézy reálnej i nereálnej
   • vyjadrenie predčasnosti, súčasnosti a následnosti dvoch dejov
   • vyjadrenie žiadosti, prosby, neistoty, obavy, nedôvery a radosti
   • pripúšťanie skutočnosti
   • prikazovanie a zakazovanie
   • odporovanie a nesúhlas
   • interpretácia vlastných i cudzích minulých, súčasných a budúcich skutkov a názorov
   • porovnávanie osôb, vecí a situácií