• .

    Ruský jazyk – osnovy

     

    základný kurz 1. ročník

     

    Gramatika a fonetika

     

    •  azbuka – zvládnutie písma aktívne aj pasívne
    •  základné fonetické pravidlá výslovnosti ruských slov
    •  intonačné konštrukcie 1, 2 a 3
    •  prízvuky – základné pravidlá výslovnosti prízvučných a neprízvučných slov
    •  rody podstatných mien
    •  množné číslo podstatných mien
    •  osobné zámená v 1., 4., 6. a 7. páde
    •  privlastňovacie zámená v 1., 4., 6. a 7. páde
    •  podstatné mená v 1., 4., 6. a 7. páde
    •  prídavné mená v 1. páde
    •  produktívne slovesné skupiny
    •  zvratné slovesá
    •  dokonavé a nedokonavé slovesá
    •  časovanie slovies v prítomnom a minulom čase
    •  jednoduché vety a podraďovacie súvetia so spojkami, lebo, že, ktorý a aký
    •  základné a radové číslovky 1 – 100
    •  príslovkové určenia miesta a času a otázky s nimi spojené

     

    Lexika

     

    •  národnosti, povolania a členovia rodiny
    •  doma, byt a nábytok
    •  mesto a dedina, typy budov
    •  zoznamovanie a základné frázy spoločenskej komunikácie
    •  obchod a nakupovanie, potraviny a stravovanie
    •  móda a odievanie
    •  základná lexika spojená s vyjadrovaním názoru, opisovaním rodiny a rodinných vzťahov

     

    Funkcie jazyka

     

    •  tvoriť základné vety so slovesom byť
    •  tvoriť otázky s opytovacími slovami
    •  tvorba záporu v ruštine
    •  podraďovacie súvetia so spojkami, ktorý, aký, že, pretože
    •  zoznamovanie a predstavovanie
    •  základné spoločenské frázy a výrazy
    •  pozývanie, ďakovanie, žiadosti a prosby
    •  blahoželania a uvítanie
    •  vyjadrovanie názorov a diskusia na základné témy
    •  v krátkosti opísať denný režim a záujmy
    •  dohovoriť sa s predavačom a zisťovanie ceny
    •  vyjadrovanie názoru na módu a obliekanie a zdravé stravovanie

     

    II. ročník základného kurzu

     

    Gramatika a fonetika

     

    •  čítanie – zvládnuť metódu porozumenia neznámych slov na základe kontextu
    •  pravopis základnej lexiky
    •  prízvuk výslovnosť a intonácia v ruských vetách
    •  tvorba otázok a krátkych odpovedí
    •  zvyšovanie pohotovosti odpovede a reakcie v rôznych komunikačných situáciách
    •  jednoduchý a zložitý budúci čas slovies
    •  pohybové slovesá a slovesné páry
    •  slovesá s predponami
    •  krátke prídavné mená ako príčastia
    •  2. a 3. pád podstatných mien osobných zámen privlastňovacích zámen
    •  väzba „ja (ne)mám“
    •  nepravidelné slovesá
    •  označenie smeru a miesta
    •  podraďovacie súvetia v rôznych pádoch
    •  prídavné mená v rôznych pádoch
    •  častice „či“ a „ak“
    •  väzba „musím/treba“
    •  stupňovanie prídavných mien a prísloviek
    •  základné a radové číslovky do 1000000

     

    Lexika

     

    •  knižnica, čítanie a typy kníh
    •  na návšteve – zvyky a tradície v Rusku a na Slovensku
    •  športy a olympijské hry
    •  divadlo a kultúrne podujatia
    •  počasie a ročné obdobia
    •  ochrana zdravia, stravovanie a príroda
    •  škola, školské systémy a vyučovanie
    •  povolanie a voľba zamestnania
    •  život v meste a na dedine – porovnanie
    •  transport a dopravné prostriedky

     

    Funkcie jazyka

     

    •  tvoriť zložitejšie typy súvetí v rôznych pádoch
    •  tvoriť otázky a reagovať na ne
    •  komunikovať a vyjadrovať názor jednoduchou formou
    •  rozprávať o svojich záujmoch a preferenciách
    •  schopnosť komunikovať v rôznych inštitúciách, požičiavať knihy, dohovoriť sa na pošte, jednať v obchode, v divadle a kine
    •  diskutovať o kultúre a druhoch umenia
    •  cestovanie a kupovanie lístkov a orientácia na staniciach a letiskách
    •  charakteristika počasia, klímy a prírody

     


     

    Ruský jazyk osnovy pre stredný kurz /1. a 2. ročník/

    Stredný kurz /B1-B2/

     

     

    Jazykové prostriedky – gramatika

     

     

    • Prítomný čas nepravidelných slovies
    • Minulý čas nepravidelných slovies
    • Jednoduchý budúci čas
    • Dokonavý a nedokonavý vid slovies
    • Slovesné predložkové väzby
    • Ďalšie zvratné slovesá
    • Rozkazovací spôsob
    • Slovesá s "дать, давать" predponami
    • Vyjadrovanie vlastníctva a sloveso "иметь"
    • Trpný rod - v prítomnom a v minulom čase,
    • Podmieňovací spôsob a podmienkové súvetia
    • Slovesá pohybu
    • Slovesá zmyslového vnímania
    • Prítomný a minulý prechodník
    • Slovesá "являться, казаться"
    • Tŕpne príčastie v prítomnom a minulom čase
    • Činné príčastie v prítomnom a minulom čase
    • Stupňovanie prídavných mien
    • Predložky a predložkové väzby  v pádoch odlišných od slovenského jazyka
    • Vybrané predložky času a miesta
    • Slovesné predložkové väzby
    • Skloňovanie opytovacích zámen
    • Skloňovanie privlastňovacích zámen
    • Príslovky – ich významy a použitie
    • Väzba "друг друга" použitie a časovania
    • Číslovky vo väzbách s podstatnými menami
    • Dátum, letopočet a čas
    • Skloňovanie základných a radových čísloviek
    • Zámená "никакой, какой, который"
    • Ustálené slovné spojenia
    • Vzory podstatných mien
    • Skloňovanie podstatných mien v množnom čísle
    • Väzby zo zámenami tipu: "мне нечего делать"
    • Záporné zámená
    • Skloňovanie ukazovacích zámen
    • Slovesné prídavné mená
    • Spojky
    • Infinitívne väzby s opytovacími zámenami

     

     

    Okruhy slovnej zásoby

     

    • Človek a spoločnosť - Ľudské telo, zdravie, vzhľad, opis osobnosti a charakterové vlastnosti, medziľudské vzťahy, Udalosti a obdobia ľudského života, Oblečenie a móda
    • Domov a bývanie- Bývanie v meste a na dedine, Bývanie v dome a v byte, Spoločnosť a jej životný štýl, Bez čoho sa nedá zaobísť
    • Vzdelávanie a práca- Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Plány do budúcnosti, Pracovné podmienky, Žiadosť o prijatie do zamestnania Možnosti trávenia prázdnin
    • Zamestnanie- Ďalšie povolania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť
    • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
    • Rodina a spoločnosť - Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo, Rodinné udalosti a rodinné sviatky, Generačné rozdiely
    • Stravovanie –Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Stravovanie a zdravie, Ruská a slovenská národná kuchyňa
    • Obchod a služby- Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) Situačné dialógy a konverzačné výrazy
    • Doprava a cestovanie- Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Rozumom Rusko nepochopiť - upozornenia a rady, Letoviská a kúpele
    • Multikultúrna spoločnosť- Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Oslava sviatkov, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií, Film divadlo, hudba a literatúra, Predstavitelia ruskej kultúry
    • Šport- Ďalšie druhy športov ako záľuba, Športová výbava, zimné a letné športy, Olympijské hry
    • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny v jednotlivých ekologických systémoch, Počasie a klíma – jej zmeny a dôsledky zmien, Životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia, Príroda a zdravie
    • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Priemysel, Vedecký pokrok, Najnovšie výdobytky vedy a techniky
    • Štát a spoločnosť - Človek v spoločnosti zákony a trestná činnosť, Politika, byrokracia a aktuálne problémy modernej spoločnosti, Medzinárodné organizácie,
    • Voľný čas a záľuby –Knihy a čítanie- druhy literatúry, Rozhlas, televízia – televízne a rozhlasové relácie, Výhody a nevýhody sledovania televízie, Využívanie internetu v súčasnosti, Tlač, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka
    • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické destinácie, kultúrne zvyky a tradície, Pamätihodnosti a prírodné krásy
    • Krajina, ktorej jazyk sa učím - Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície Ruska a rusky hovoriacich krajín, Politický systém RF
    • Hlavné mestá - Bratislava, Moskva a Petrohrad, Pamätihodnosti, história, kultúra

     


     

    Ruskýjazyk osnovy pre V y š š í    k u r z /B1-B2/

     

    Jazykové prostriedky – gramatika

    • Časovanie slovies – minulý a budúci čas, nepravidelné slovesá
    • Slovesá pohybu a ich použitie s inými slovesami
    • Skloňovanie prídavných mien s mäkkou a tvrdou koncovkou
    • Skloňovanie podstatných mien, vzory a výnimky
    • Podstatné mená v množnom čísle
    • Podmieňovací spôsob a podmienkové vety
    • Časovanie a použitie zvratných slovies
    • Predložky a predložkové spojenia
    • Skloňovanie opytovacích zámen
    • Skloňovanie osobných a privlastňovacích zámen
    • Rozkazovací spôsob
    • Inverzné vetné konštrukcie
    • Nepriama reč a nepriame otázky
    • Základné a radové číslovky, podstatné mená po číslovkách
    • Dátumy, čas, letopočty
    • Prechodník
    • Špeciálne vetné konštrukcie
    • Slovesné príčastie prítomné a minulé
    • Tŕpny a činný rod
    • Slovesné prídavné mená
    • Inverzné vetné konštrukcie
    • Stupňovanie prísloviek a prídavných mien
    • Záporné zámená
    • Modálne slovesá
    • Súvetia – priraďovacie a podraďovacie  

     

     Okruhy slovnej zásoby

    • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, tlačivá a dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo, generačné rozdiely, multikultúrna spoločnosť.
    • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Porovnávanie s Veľkou Britániou.
    • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie, civilizačné choroby – AIDS, drogy, symptómy bežných chorôb.
    • Stravovanie- Stravovacie návyky – národné a osobné, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál – recepty,  Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
    • Voľný čas a záľuby- Delenie koníčkov a ich vývin od detstva, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
    • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody, osobná doprava, príprava na cestu, cestovanie, ubytovanie. Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
    • Vzdelávanie - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Typy škôl u nás a v Rusku. Celoživotné vzdelávanie.
    • Práca a zamestnanie – rozdelenie profesií, nezamestnanosť – príčiny, hľadanie práce, pracovný pohovor, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
    • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a  životné prostredie,  Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia a jeho obnoviteľné zdroje energie Prírodné katastrofy – hladomor.
    • Multikultúrna spoločnosť -  Ruština ako cudzí jazyk, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v Rusku a na Slovensku, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
    • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy.
    • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, adrenalínové, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia, drogy..
    • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy a vynálezcovia, Vedecký pokrok a jeho zneužitie.
    • Masovo-komunikačné prostriedky – ich vplyv, delenie, pozitíva a negatíva.

     

    Reálie a literatúra:

     

    • Ruská Federácia – súčasnosť
    • Slovensko
    • Hospodárstvo Ruskej Federácie
    • Bratislava
    • Moskva
    • Petrohrad
    • Významné medzníky v histórii Ruskej Federácie – Kyjevská Rus, Zlatá Horda, cárizmus v Rusku, revolúcia, Svetové vojny, Studená vojna, súčasnosť
    • Vybrané kapitoly ruskej literatúry – stará ruská literatúra, romantizmus, realizmus, ruská literatúra v 20. storočí
    • Geografia, priemysel a poľnohospodárstvo Ruskej Federácie
    • Významné osobnosti Ruska
    • Významné osobnosti Slovenska
    • Vybrané literárne dielo