• Španielsky jazyk

   Osnovy pre základný kurz – 1. a 2. ročník  /A1-A2/

   Gramatika

   • Základy výslovnosti, prízvuk
   • Určitý a neurčitý člen 
   • Rod a číslo podstatných a prídavných mien
   • Základné a radové číslovky
   • Príslovky
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
   • Osobné zámená (yo, tú,me, te, le, las, les...)
   • Rozkazovací spôsob pravidelných a nepravidelných slovies
   • Časovanie slovies 1., 2. a 3. slovesnej triedy (hablar, comer, vivir) 
   • Časovanie nepravidelných slovies (tener, poder, venir, ir, poner, querer, hacer...)
   • Zvratné slovesá (despertarse, levantarse...)
   • Neosobné slovesné formy (hay que, hace falta)
   • Prechodník a priebehový čas (estoy hablando, están comprando...)
   • Blízky budúci čas  (voy a comer)
   • Jednoduchý budúci čas (hablaré)
   • Predložky
   • Ukazovacie a privlastňovacie zámená (este, ese, aquel, mi,su, nuestro...)
   • Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená (cómo, dónde, que, ninguno, algo, nada....)
   • Jednoduché podmienkové vety (Si tengo tiempo, iré a tu casa.)
   • Minulé časy: Pretérito perfecto (he hablado); Indefinido (hablé); Imperfecto (hablaba)

    

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina, osobné údaje, vzťahy v rodine
   • Domov a bývanie – dom/byt, okolie, zariadenie domu
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- časti tela, choroby, vlastnosti človeka
   • Stravovanie – stravovacie návyky, mäso, zelenina, ovocie, nápoje, rozdiely v národných stravovacích zvykoch
   • Voľný čas a záľuby- športy, kultúra, TV, rádio, internet
   • Doprava a cestovanie- dopravné prostriedky, MHD...
   • Vzdelávanie- škola v Španielsku a na Slovensku- základné rozdiely, učebné predmety
   • Práca – povolania, kariéra, plat, nezamestnanosť
   • Príroda- počasie, životné prostredie, fauna, flóra
   • Multikultúrna spločnosť: rodinné sviatky, sviatky v Španielsku a na Slovensku, životný štýl
   • Obliekanie a móda- typy oblečenia, módne doplnky
   • Nakupovanie- nákupné centrá, reklama
   • Španielsko- geografia, práca s mapou
   • Latinská Amerika- geografia, práca s mapou
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje

    

   Španielsky jazyk

   Osnovy pre stredný kurz – 1. a 2. ročník /B1-B2/

    

   Gramatika 

   • Predminulý čas/pluscuamperfecto (había hablado,había hecho)
   • Podmieňovací spôsob (hablaría, compraría)
   • Ser/estar a zmena významu (ser malo/estar malo, ser despierto/ estar despierto...)
   • Pasívum (América fue descubierta en el siglo XV.)
   • Subjontivo de presente ( hable, diga, tenga, lea...)
   • Subjontivo de pretérito perfecto (haya hablado, haya hecho...)
   • Subjontivo de imperfecto ( hablara, tuviera, dijera...)
   • Subjontivo de pluscuamperfecto (hubiera hablado, hubiera hecho...)
   • Subjontivo vo vedľajších vetách prívlastkových ( No conozco a nadie que lo sepa hacer.)
   • Subjontivo v účelových vetách ( Le pagaron un curso en Londres para que aprendiera inglés.)
   • Subjontivo po osobnom a citovom postoji ( Me alegro que participes en el proyecto.)
   • Subjontivo po časových spojkách ( Te llamo en cuanto sepa algo nuevo.)
   • Subjontivo po vyjadrení želania ( Que tengas suerte, Espero que apruebes...)
   • Subjontivo po časticiach pochybnosti ( Tal vez nos digan la verdad.)
   • Subjontivo a nepriama reč ( Nos dijeron que no volviéramos más.)
   • Podmienkové súvetia - reálne,  (Si pudiera, iría contigo.)

    

    Okruhy slovnej zásoby

   • Vzdelávanie a práca – školský systém,atraktívne profesie, pracovné podmienky
   • Cestovanie lietadlom a metrom
   • Ubytovanie a príprava na cestu, turistika a cestovný ruch
   • Geografia a ekológia, ochrana životného prostredia
   • Jedlo, stravovanie, zdravá výživa,príprava jedál, kultúra stolovania
   • Zdravie, ľudské telo a starostlivosť o zdravie
   • Charakter a fyzický opis ľudí
   • Kriminalita a terorizmus
   • El voseo – vykanie a tykanie v Latinskej Amerike a v Španielsku, kultúrne rozdiely
   • Imigranti v Španielsku
   • Latinská Amerika – turistické miesta, história
   • Španielsko – turistické miesta, história

    

   Španielsky jazyk

   Osnovy pre vyšší kurz – 1. a 2. ročník /B2-C1/

   Gramatika

   • Opakovanie učiva osvojeného v predchádzajúcich ročníkoch a jeho rozšírenie o ďalšie javy.
   • Používanie určitého a neurčitého člena.
   • Jednoduchý a zložený budúci čas a vyjadrenie pravdepodobnosti (Esa mujer será de Argentina., Lo habrá hecho para fastidiarnos.)
   • Podmienkové súvetie nereálne  (Si lo hubiera hecho, me lo habría dicho.)
   • Tvorenie adjektív, podstatných mien a slovies prostredníctvom  prípon a predpôn. (ver – vista – visión -visible – invisible...)
   • Vyjadrenie vyhrážky (Como no lo hagas, llamo a tu madre.)
   • Subjontivo a vyjadrenie podmienky ( Llámame en caso de que me necesites.)
   • Vyjadrenie prípustky

               (Aunque haga frío, iremos al campo., Aunque estuviera nublado,                          iríamos al campo.)

   • Predložky por a para
   • Používanie ser/ estar
   • Historický prézent 
   • Zložený infinitív (Me alegro de haber recibido tu correo.)

    

   Okruhy slovnej zásoby

    

   • Opakovanie a prehlbovanie už prebratej slovnej zásoby a jej rozširovanie o nové témy:                                        
   • Nové technológie – informačné technológie, internet
   • Reklama, financie a obchod, základná terminológia z ekonomickej oblasti
   • Masmédiá – vplyv, manipulácia
   • Zamestnanie – práca na živnosť a štátni zamestnanci
   • Prázdniny na mori – typy lodí, služby, aktivity
   • Administratívny štýl – základná terminológia
   • Kriminalita a zločiny – základná právnická terminológia
   • Automobil a šoférovanie
   • Humor – vtipy, karikatúra, komiksy...
   • Prírodné pohromy a katastrofy, klimatické problémy
   • Životné prostredie – národné parky, fauna, flóra
   • Spanglish

    

   ŠPANIELSKY JAZYK 

   Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do španielskeho jazyka.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e-mailov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

   Jazykové prostriedky-gramatika:

   • Používanie určitého a neurčitého člena
   • Jednoduchý a zložený budúci čas a vyjadrenie pravdepodobnosti
   • Podmienkové súvetia
   • Tvorenie adjektív, podstatných mien a slovies prostredníctvom prípon a predpôn
   • Vyjadrenie vyhrážky (Como no lo hagas, llamo a tu madre.)
   • Vyjadrenie prípustky (Aunque estuviera nublado, iríamos al campo.)
   • Konjunktív a vyjadrenie podmienky (Llámame en caso de que me necesites.)
   • Používanie ser/ estar
   • Predložky por a para
   • Historický prézent
   • Zložený infinitív (Me alegro de haber recibido tu correo.)
   • Používanie všetkých foriem konjunktíva ( subjontivo de presente, subjontivo de pretérito perfecto , subjontivo de imperfecto, subjontivo de pluscuamperfecto)
   • Nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
   • Slovesné väzby ponerse/volverse/llegar a/hacerse...+ infinitív

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú stratégie pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb


   Sylaby

    

   Reálie a literatúra

   • História Španielska, významné epochy a udalosti
   • História Latinskej Ameriky, významné epochy a udalosti
   • Geografia Španielska, priemysel, poľnohospodárstvo
   • Geografia Latinskej Ameriky , priemysel, poľnohospodárstvo
   • Renesancia v španielskej literatúre
   • Koloniálna literatúra
   • Romantizmus v španielskej a latinskoamerickej literatúre
   • Realizmus v španielskej a latinskoamerickej literatúre
   • Súčasná španielska literatúra
   • Súčasný latinskoamerický román a novela
   • Významní predstavitelia latinskoamerickej literatúry 19. a 20.stor.
   • Slovensko , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo


   Konverzačné témy

   • Voľný čas, koníčky, dovolenka
   • Dopravné prostriedky, cestovanie
   • Domov, bývanie
   • Športy a hry
   • Tradície v Španielsku a Latinskej Amerike
   • Jedlo a varenie
   • Vzdelanie v Španielsku a Latinskej Amerike
   • Veda a technika
   • Španielčina ako svetový jazyk
   • Zdravie a choroby
   • Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a Španielskom
   • Ochrana životného prostredia
   • Kultúra
   • Naliehavé problémy ľudstva
   • Móda
   • Masovokomunikačné prostriedky
   • Svet práce