• Nemecký jazyk

   OSNOVY PRE ZÁKLADNÝ KURZ /1. a 2. ročník/

   Základný kurz /A1-A2/

    

   Jazykové prostriedky - gramatika

   • Pomocné slovesá haben a sein
   • Časovanie pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase, vykanie v nemčine, časovanie slovies s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
   • Modálne slovesá v prítomnom čase a v préterite
   • Väzba slovies
   • Zvratné slovesá
   • Rozkazovací spôsob
   • Préteritum pomocných slovies , pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
   • Perfektum pomocných, pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
   • Konjunktív slovesa haben
   • Určitý a neurčitý člen, záporový člen
   • Skloňovanie podstatných mien
   • Spodstatnené slovesá
   • Spodstatnené príd. mená
   • Prídavné mená a ich väzba
   • Stupňovanie prídavných mien
   • Skloňovanie prídavných mien
   • Obmedzovacia spojka „aber“, sondern
   • Zvolanie
   • Častice záporu, modálne častice, porovnávacie častice
   • Zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, obligátne „es“
   • Predložky miesta a času
   • Základné číslovky
   • Radové číslovky
   • Slovosled v jednoduchej vete -oznamovacia veta, opytovacia veta, rozkazovacia veta
   • Stavba vety s modálnym slovesom
   • Vedľajšie vety bez spojky a so spojkou „dass“
   • Stavba vety s modálnym slovesom
   • Vedlajšie vety s „weil“
   • Vetný zápor
   • Infinitívna konštrukcia s „zu“
   • Vedľajšia veta s uvádzacím slovom na „w“

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty
   • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie , Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
   • Stravovanie - stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky
   • Voľný čas a záľuby – záľuby, knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet
   • Doprava a cestovanie- dopravné prostriedky, osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie
   • Vzdelávanie a práca- Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
   • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
   • Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
   • Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
   • Šport- Druhy športov ako záľuba, Letné a zimné druhy športov, Individuálne a kolektívne
   • Obchod a služby- Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácia
   • Krajiny, mestá a miesta- Krajiny a mestá, Miesta v meste a v prírode, Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto
   • Kultúra a umenie- Druhy kultúrnych inštitúcii v meste, Kultúrne činnosti ako záľuby
   • Človek a spoločnosť, komunikácia- Osvojovanie si jazyka, pokyny učiteľa
   • Mládež a jej svet- Obľúbené činnosti
   • Zamestnanie- Povolania ako osobné údaje, Iné povolania

    

   NEMECKÝ JAZYK

   OSNOVY PRE STREDNÝ KURZ /1. a 2. ročník/

   STREDNÝ KURZ /B1-B2/

   Jazykové prostriedky – gramatika

   • Perfektum ďalších nepravidelných slovies
   • Préteritum pravidelných a nepravidelných slovies
   • Pluskvamperfektum, časové posuny
   • Ďalšie zvratné slovesá
   • Väzba slovies
   • Používanie slovesa „lassen“
   • Trpný rod - v prítomnom čase, v préterite v perfekte, s modálnymi slovesami
   • Stavové pasívum
   • Podmieňovací spôsob
   • Konjunktív préterita a pluskvamperfekta pomocných, plnovýznamových a modálnych slovies, würde plus infinitív
   • Ďalšie významy Konjunktívu II
   • Futúrum a významy slovesa werden
   • Stupňovanie prídavných  mien v prívlastku
   • Predložky s genitívom
   • Upevňovanie a ďalšie významy predložiek s akuzatívom, datívom a predložiek s akuzatívom datívom
   • Predložky so zemepisnými údajmi
   • Časové predložky
   • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien
   • Zámená derselbe a der gleiche
   • Opytovacie a ukazovacie zámenné príslovky
   • Príslovky – ich významy a použitie
   • Neurčité číslovky
   • Skloňovanie radových čísloviek
   • Dialógové častice
   • Ustálené slovné spojenia
   • Želacie vety, podmienkové vety
   • Prirovnávacie vety so spojkou „ als ob“
   • Porovnávacie vety so spojkami als a wie
   • Vzťažné vety
   • Nepriama otázka
   • Účelové vety s damit
   • Časové vety so spojkami wenn, als, nachdem, sobald, bevor, seitdem, solange, bis
   • Upevňovanie vedľajších viet so spojkami dass, weil, obwohl a wenn
   • Zhrnutie a upevňovanie súvetí so spojkami: und, oder, denn, aber, sondern, trotzdem, deshalb, dann, sonst.
   • Infinitív s zu
   • Infinitívne väzby s um zu, ohne zu, statt zu
   • Poradie vetných členov vo vete s dvoma predmetmi
   • Vety s dvojčlennými párovými spojkami entweder – oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, sowohl – als auch, zwar – aber

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo
   • Domov a bývanie- Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
   • Doprava a cestovanie- Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Auto – jeho konštrukcia, oprava a údržba
   • Vzdelávanie a práca- Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky, Žiadosť o prijatie do zamestnania
   • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny v jednotlivých ekologických systémoch, Počasie a klíma – jej zmeny a dôsledky zmien, Životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
   • Voľný čas a záľuby –Knihy a čítanie- druhy literatúry, Rozhlas, televízia – televízne a rozhlasové relácie, Výhody a nevýhody sledovania televízie, Využívanie internetu v súčasnosti, Tlač, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka
   • Stravovanie –Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa,
   • Špeciality kuchyne v nem. hovoriacej oblasti.
   • Multikultúrna spoločnosť- Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Oslava sviatkov, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
   • Obliekanie a móda- Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti.
   • Šport- Ďalšie druhy športov ako záľuba
   • Obchod a služby- Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...)
   • Krajiny, mestá a miesta- Moja krajina a moje mesto- rozšírenie témy, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
    Kultúra a umenie- Druhy umenia, Kultúra a jej formy
   • Človek a spoločnosť, komunikácia- Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie, Kultúra komunikácie.
   • Mládež a jej svet- Aktivity mládeže, Generačné vzťahy, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeže o svete
   • Zamestnanie- Ďalšie povolania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť
   • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Priemysel, Vedecký pokrok
   • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím - Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín, Politický systém SRN

    


    

   NEMECKÝ JAZYK

   Osnovy pre vyšší kurz /1. a 2. ročník/

   Vyšší kurz /B2; C1/


   Jazykové prostriedky – gramatika

   • Perfektum, préteritum a pluskvamperfektum všetkých pravidelných a nepravidelných slovies
   • Používanie foriem minulého času
   • Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou a ich významy – upevňovanie a rozširovanie
   • Trpný rod – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a ich použitie
   • Trpný rod vo vedľajších vetách
   • Ďalšie spôsoby vyjadrovania trpného rodu
   • Konjunktív II – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a rôznych foriem využitia
   • Konjunktív I
   • Nepriama reč
   • Subjektívne významy modálnych slovies
   • Vyjadrovanie modálnosti pomocou : sein + zu + infinitív, haben + zu + infinitív
   • Futúrum I a Futúrum II a ich významy: Budúci čas, vyjadrovanie domnienky
   • Negácia – všetky formy a ich používanie - upevňovanie a rozširovanie
   • Príčastie prítomné a príčastie minulé vo funkcii prídavného mena
   • Spodstatnené príčastie minulé
   • Rozvitý prívlastok
   • Participiálne konštrukcie
   • Predložky – zhrnutie a upevňovanie všetkých predložiek a ich významov
   • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien – upevňovanie a rozširovanie
   • Zosilňovacie príslovky
   • Smerové príslovky –her a –hin
   • Poradie vetných členov vo vete
   • Vzťažné vety - opakovanie a upevňovanie, vzťažné zámená wer, was, zámenné príslovky vo funkcii vzťažného zámena
   • Porovnávacie vety so spojkami je ... desto
   • Zvolacie vety
   • Všetky typy vedľajších viet: príčinné, prípustkové, účinkové, dôsledkové, podmienkové, časové, účelové, spôsobové, odporovacie - upevňovanie a rozširovanie
   • Spojky priraďovacie a podraďovacie - zhrnutie
   • Variácie vedľajších viet - Nominálny štýl
   • Vedľajšia veta ako doplnok
   • Predložkový doplnok
   • Uvoľňovanie rámcovej konštrukcie
   • Elipsa
   • Modálne častice
   • Ustálené slovné spojenia
   • Väzba slovies s podstatným menom
   • Slovotvorba:
   • Tvorenie prídavných mien, odvodzovanie pomocou predpôn a prípon a ich významy (– los, -bar, ....)
   • Tvorenie slovies
   • Tvorenie podstatných mien
   • Textová gramatika

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a manželstvo – Rodinní príslušníci, Rodičia a deti, Generačné problémy, Rodina v minulosti a dnes, Rôzne názory na manželstvo a iné formy spolužitia, Signály lásky, Láska na prvý pohľad, Svadba, Rozvod a jeho následky, Môj partner a jeho vlastnosti , Pomoc štátu rodinám, Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Domov a bývanie - Bývanie vo veľkomeste, malom meste a na dedine, Bývanie v paneláku a v rodinnom dome, Čo človek potrebuje na bývanie, Naše želania a realita, Bývanie v minulosti a dnes, Bývanie viacerých generácií pod jednou strechou, Porovnanie s nem. hov. krajinami, Moje rodné mesto
   • Zdravie- Zdravotný stav nášho obyvateľstva, Vzťah medzi zdravím, športom a stravovaním, Zdravý spôsob života, Stres a jeho následky, Choroby a zranenia, Prvá pomoc, Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Doprava a cestovanie- Auto a automobilový priemysel, Dopravné prostriedky – ich výhody a nevýhody, Doprava a jej problémy, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Rôzne účely cestovania, Príprava na cestu, Hotely a hotelové služby, Ubytovacie zariadenia, Dovolenka v zahraničí a vo vlastnej krajine, Dovolenka pri mori, na horách, poznávacie zájazdy, Cestovanie s cestovnou agentúrou, individuálne cestovanie, Cestovanie v budúcnosti, Turistika a cestovný ruch, Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Problémy sveta
   • Klimatické zmeny – ochrana životného prostredia Voľný čas a záľuby – Voľný čas a jeho úloha v našom živote, Aktivity voľného času a koníčky, Voľný čas a zábava, Ako trávim voľný čas ja a moja rodina, Film, Hudba, Šport ako aktivita voľného času, Moja obľúbená reštaurácia, kaviareň, cukráreň a p., Návšteva zábavných podnikov a kultúrnych zariadení, Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Masmédiá – Úloha masmédií v našom živote, Knihy, Tlač, Rozhlas, Televízia, Internet a ďalšie nové médiá, Reklama, Analfabetizmus a jeho príčiny v dnešnom svete
   • Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Práca a povolanie – Opis povolaní a ich činností, Typické ženské a mužské povolania,
   • Žiadosť o prijatie do zamestnania - Životopis, Pracovné podmienky, Platové ohodnotenie, Pracovná doba, Nárok na dovolenku, Sociálne vymoženosti, Nezamestnanosť, Štúdium a povolanie, Moja cesta k súčasnému/budúcemu povolaniu, Ďalšie vzdelávanie, Porovnanie s nem. hov. krajinami
   • Stravovanie – Stravovacie návyky u nás a v nem. hov. krajinách, Typické nemecké potraviny a jedlá v nem. hovoriacich krajinách, Slovenské špeciality a národné jedlá
   • Zdravá výživa
   • Obliekanie a móda- Pojem móda, Móda v minulosti a dnes, Môj vzťah k móde, Móda a jej trendy, Mládež a móda, Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Módna prehliadka, Módni návrhári a móda všedného dňa, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Nakupovanie oblečenia v módnych obchodoch a prostredníctvom katalógu, Reklamácia
    Nakupovanie, Zo sveta ekonomiky - Druhy a spôsoby nakupovania, Životný štandard, Peniaze a ich funkcia, Druhy peňazí, Eurozóna a jej mena, Rady na šetrenie peňazí, Bankové služby, Formy spoločností a ich charakteristika
   • Ľudia – Opis osoby – príbuzného, priateľa, ... Charakterové vlastnosti, Medziľudské vzťahy, Vzory a ideály, Významné osobnosti nemecky hovoriacich krajín, životopis známej osobnosti
   • Cudzie jazyky- Význam cudzích jazykov v pracovnom živote, pri cestovaní, atď. Cudzie jazyky v zjednotenej Európe
   • Sviatky a zvyky – Oslava sviatkov - pro a contra, Rodinné sviatky, Darčeky, Rôzne druhy sviatkov a ich význam, Štátne a cirkevné sviatky, Oktoberfest, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií

    

   NEMECKÝ JAZYK

   Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do francúzskeho jazyka.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

    

   Jazykové prostriedky, gramatika:

   • opakovanie gramatických javov stredného a vyššieho kurzu
   • precvičuje sa predovšetkým formou prekladu do cudzieho jazyka

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú stratégie pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
   • nacvičujú riešenia úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

    

   Sylaby

    

   Reálie a literatúra:

   • Die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse von den Anfängen bis zum 15. Jh.
   • Ereignisse des 16. Jhs. - Bauernkrieg, Reformation und ihre Folgen, M. Luther
   • Deutschland im 19.Jh. - Vereinigung Deutschlands
   • Deutschland im 20.Jh. - der erste Weltkrieg
   • Wirtschaftskrise und die Situation in den 30-er Jahren
   • der zweite Weltkrieg, Potsdamer Abkommen
   • Deutschland nach 1945
   • Wiedervereinigung Deustchlands

    

    

   Nemecko
   - Geographie, Industrie, Landwritschaft, bekannte Städte und Gebiete

    

   Österreich
   - Geographie, Industrie, Landwirtschaft, bekannte Städte und Gebiete

    

   Schweiz
   - Geographie, Industrie, Landwirtschaft, bekannte Städte und Gebiete

    

    

   Deutsche Kunst  und Architektur

   Musik - J.S.Bach, W.A.Mozart, L.v.Beethoven,

   Malerei - H.Holbein, A.Dürer, L.Cranach ... 

   Deutscher  Film

   Literatur

    

   Deutsche Klassik - J. W. Goethe, F. Schiller
   Das 20.Jh. - Th. und H. Mann, E. M. Remarque, H. Böll, W. Borchert, A. Seghers...
   Prager Schule - F. Kafka
   Österreichische Literatur - A. Schnitzler, St. Zweig
   Schweizerische Literatur- G. Keller, M. Frisch, F. Dürrenmatt, P. Bichsel

    

   Konverzačné témy:

   • Der Mensch und Ökologie
   • Familie, Familienleben, Beziehungen
   • Verkehr, Beförderungsmittel
   • Berufe, Arbeitsplatz, Träume und Wirklichkeit
   • Gesunde Lebensweise
   • Sport, Sportarten, wichtige
   • Sportveranstaltungen
   • Informationsmöglichkeiten
   • Kultur - Lebensweise der Deutschen und Slowaken
   • Freizeit, Hobbys
   • Einkaufsmöglichkeiten, Einkäufe
   • Mode
   • Zwischenmenschliche Beziehungen
   • Urlaub, Reisen, Naturschönheiten
   • Wissenschaft, Technik
   • Heutige Probleme der Menschheit