• ZÁKLADNÝ KURZ

   Osnovy pre základný kurz jazyka anglického – I. a II. ročník

   Anglický jazyk - Z á k l a d n ý    k u r z /A1-A2/


   Jazykové prostriedky - gramatika

   • Časovanie pomocného slovesa to be, to have;
   • Časovanie  plnovýznamových slovies v jednoduchom prítomnom, jednoduchom minulom, prítomnom priebehovom, predprítomnom čase
   • Tvorba otázky a záporu v jednotlivých časoch
   • Väzba to be going to + infinitiv , prítomný priebehový čas na vyjadrenie budúcich dejov
   • will – budúci čas, jednoduchý prítomný čas pre vyjadrenie budúcich dejov u špecifických slovies
   • Modálne sloveso can , must v prítomnom a minulom čase
   • Pravidelné a nepravidelné slovesá
   • Väzba there is/there are
   • Sloveso want to + neurčitok
   • Rozkazovací spôsob
   • Slovesá+ infinitív+ gerundium
   • Väzba I´d like to+sloveso
   • Opisný tvar modálnych slovies – be allowed to
   • Množné číslo podstatných mien
   • Určitý a neurčitý člen
   • Použitie some, any, no a ich zloženiny
   • Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená
   • Prídavné mená
   • Privlastňovacie prídavné mená
   • Prídavné mená miery a kvality v základnom tvare
   • Stupňovanie prídavných mien
   • Osobné, opytovacie, ukazovacie  a privlastňovacie zámená
   • Príslovky frekvencie, postavenie vo vete
   • Tvorenie prísloviek
   • Stupňovanie prísloviek
   • Predložky miesta, času
   • Základné  a radové číslovky
   • Slovosled vo vete oznamovacej a opytovacej
   • Účelové vety
   • väzba used to
   •  should, shouldn´t

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá dokumenty
   • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
   • Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky
   • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet
   • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie
   • Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
   • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
   • Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
   • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
   • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
   • Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie
   • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto

    

   Osnovy pre stredný kurz – I. a II. ročník

   Stredný kurz /B1-B2/

    

   Jazykové prostriedky – gramatika

   • Slovesá
   • Prítomný čas jednoduchý, + použitie v časovom rozvrhu
   • Prítomný čas priebehový, + použitie na kritiku zlozvykov, + väzba  ´´ never ... again ´´
   • dynamické a statické slovesá
   • Predprítomný čas, + since, for
   • Minulé časy – jednoduchý, priebehový,  ´´used to´´ , get used to,  spájacie výrazy a vyjadrenie časovej následnosti
   • Budúce časy – going to, will, vyjadrenie predpovede
   • Opytovacie vety v rôznych časoch a záporná otázka, vyjadrenie súhlasu v kladnej a zápornej výpovedi
   • Modálne slovesá – might, could, can, may, must, can´t, + neurčitok / pre prítomnosť, budúcnosť, minulosť / + trpný rod
   • Modálne slovesá – should, ought to, opisné tvary modálnych slovies, predložkové väzby.
   • Trpný rod v rôznych časoch
   • Frázové slovesá
   • Slovesné väzby:
   • seem + infinitív
   • I´d rather you,  I´d rather + minulý čas
   • make / let do sth, let sb do sth., be made / be allowed to do sth
   • Dať si niečo urobiť v rôznych časoch
   • Make / do
   • Would rather + infinitív
   • Would prefer + podstatné meno, infinitív s ´´to´´,  gerundium
   • Make + infinitív bez ´´to´´
   • Have / obliged to / to be + trpný rod
   • Might + budúci čas priebehový
   • Used to / would na vyjadrenie zvyklosti alebo opakovaného deja v min.     
   • Would you mind if... / do you / would you mind + verb+ -ing                               sloveso + so.
   • Remember + -ing
   • ´´Prívesné´´ / zisťovacie otázky a výnimky z pravidla
   • Zdôrazňovacie sloveso ´´do´´
   • Slovesá zmyslového vnímania + prídavné meno
   • Modifikátory ´´rather, better´´
   • Prídavné mená končiace sa na –ed / -ing, gerundium a stupňovanie prídavných mien, porovnávanie prídavných mien
   • Väzba ´´enough / too + prídavné meno, + podstatné meno
   • Zámená – neurčité, vzťažné - ´´who, that, which´´ , privlastňovacie, predmetové tvary osobných zámen a zvratné zámená
   • Použitie vzťažného zámena na začiatku na vyjadrenie dôrazu
   • Príslovky a ich postavenie vo vete, príslovkové väzby
   • Predložky, predložky na vyjadrenie času - ´´on, at to in´´ , predložkové väzby, + väzby so slovesom s príponou –ing
   • Citoslovcia
   • Časové vety, + slovesá s príponou –ing
   • Zvolacie vety, zvolanie
   • Želacie vety pre prítomnosť, minulosť 
   • Podmienkové vety 1., 2., 3.,
   • Nereálna podmienková veta v minulosti,
   • Účelové vety s neurčitkom a ´´so that´´,  in order to / so that
   • Nepriama reč – zmena časov, otázka v nepriamej reči ,  Hovorové výrazy
   • Idiomatické výrazy
   • Textové skratky

    

   Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty, Vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo.
   • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl.
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života.
   • Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,  Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
   • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
   • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
   • Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie, Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky.
   • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a jeho životné prostredie,  Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia.
   • Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
   • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti,  Móda a jej trendy.
   • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia.
   • Obchod a služby – Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby,  Kultúra nakupovania a služieb.
   • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest.
   • Kultúra a umenie – Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Umenie – spoločnosť – kultúra.
   • Človek a spoločnosť; komunikácia – Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy a kultúra komunikácie. Mládež a jej svet –Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete.
   • Zamestnanie – Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
   • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Vedecký pokrok.
   • Vzory a ideály – Pozitívne a negatívne vzory.
   • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.
   • Krajina, ktorej jazyk sa učím – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.

    

   Osnovy pre vyšší kurz – I. a II. ročník,

   V y š š í    k u r z /C1/

    

   Jazykové prostriedky – gramatika

   • Pomocné slovesá – to do, to be, to have
   • Modálne slovesá – can, may, must, might – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, should/ought to, should do ~ should have done
   • Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov,  výnimky, všetky perfektné časy
   • Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is  said to be/to have been
   • Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné
   • Členy – určitý, neurčitý, nultý
   • Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu, kolektívne, príbuzné problémy
   • Zložené podstatné mená
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné mená, intenzifikátory a modifikátory
   • Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov
   • Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch
   • Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to
   • Väzba  enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, enough a very
   • Väzba to have/get something done vo všetkých časoch
   • Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though
   • Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby
   • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu
   • Zdôrazňovanie pomocou what
   • Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie  vety pre všetky situácie, iné možnosti /I´d rather, it´s time/
   • Časové vety a spojky
   • Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi  - rozdiely vo význame
   • Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom
   • nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
   • zmiešané kondicionály
   • použitie členov
   • vedľajšie vety tvorené príčastím

    Okruhy slovnej zásoby

   • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, tlačivá a dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo, generačné rozdiely, multikultúrna spoločnosť.
   • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Porovnávanie s Veľkou Britániou.
   • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie, civilizačné choroby – AIDS, drogy, symptómy bežných chorôb.
   • Stravovanie- Stravovacie návyky – národné a osobné, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál – recepty,  Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
   • Voľný čas a záľuby- Delenie koníčkov a ich vývin od detstva, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
   • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody, osobná doprava, príprava na cestu, cestovanie, ubytovanie. Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
   • Vzdelávanie - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Typy škôl u nás a v anglicky hovoriacich krajinách. Celoživotné vzdelávanie.
   • Práca a zamestnanie – rozdelenie profesií, nezamestnanosť – príčiny, hľadanie práce, pracovný pohovor, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
   • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a  životné prostredie,  Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia a jeho obnoviteľné zdroje energie Prírodné katastrofy – hladomor.
   • Multikultúrna spoločnosť -  Angličtina ako cudzí jazyk, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
   • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy.
   • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, adrenalínové, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia, drogy..
   • Obchod a služby – Nákupné zariadenia/centrá a ich vybavenie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Kultúra nakupovania a služieb, reklama.
   • Kultúra a umenie – Druhy umenia – významné osobnosti, Kultúra a jej formy.
   • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy a vynálezcovia, Vedecký pokrok a jeho zneužitie.
   • Masovo-komunikačné prostriedky – ich vplyv, delenie, pozitíva a negatíva.

    

   Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

    

   Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do anglického jazyka.
    

   Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

   • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb
   • nacvičujú a vylepšujú techniky preklady zo slovenčiny do angličtiny

    

   Jazykové prostriedky-gramatika:

   • Pomocné slovesá – to do, to be, to have
   • Modálne slovesá – can, may, must, might – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, should/ought to, should do ~ should have done
   • Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov,  výnimky, všetky perfektné časy
   • Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is  said to be/to have been
   • Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné
   • Členy – určitý, neurčitý, nultý
   • Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu, kolektívne, príbuzné problémy
   • Zložené podstatné mená
   • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné mená, intenzifikátory a modifikátory
   • Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov
   • Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch
   • Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to
   • Väzba  enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, enough a very
   • Väzba to have/get something done vo všetkých časoch
   • Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though
   • Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby
   • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu
   • Zdôrazňovanie pomocou what
   • Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie  vety pre všetky situácie, iné možnosti /I´d rather, it´s time/
   • Časové vety a spojky
   • Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi  - rozdiely vo význame
   • Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom
   • nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
   • zmiešané kondicionály
   • použitie členov
   • vedľajšie vety tvorené príčastím

    

   Obsahom prípravného kurzu na  všeobecnú ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

   Poslucháči v prípravnom kurze na všeobecnú ŠJS

   • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
   • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
   • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
   • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
   • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
   • zbierajú a prehlbujú poznatky z zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

    

   Sylaby

    

   Reálie a literatúra

   • História Veľkej Británie, významné epochy a udalosti
   • História USA, významné epochy a udalosti
   • Geografia Veľkej Británie, priemysel, poľnohospodárstvo
   • Geografia USA , priemysel, poľnohospodárstvo
   • Anglická renesancia – W. Shakespeare
   • Romantizmus
   • Realizmus v anglickej literatúre
   • Moderná britská literatúra
   • Americkí spisovatelia – protivojnový román
   •  Významní predstavitelia americkej literatúry 19. a 20.stor.
   • Slovensko , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo
   • Austrália, Nový Zéland, geografia, priemysel, poľnohospodárstvo
   • Kanada , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo

    

   Konverzačné témy

   • Voľný čas, koníčky, dovolenka
   • Dopravné prostriedky, cestovanie
   • Domov, bývanie
   • Športy a hry
   • Tradície vo VB a USA
   • Jedlo a varenie
   • Vzdelanie vo VB a USA
   • Veda a technika
   • Angličtina ako svetový jazyk
   • Zdravie a choroby
   • Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a VB
   • Ochrana životného prostredia
   • Kultúra
   • Naliehavé problémy ľudstva
   • Móda
   • Masovokomunikačné prostriedky
   • Svet práce