• Doplnkový zápis v týždni od 7.9. do 11.9. 2020

     • Doplnkový zápis v týždni od 7.9. do 11.9. 2020 bude prebiehať v budovej Jazykovej školy na ulici Plzenská 10 Prešov v čase od 14.30 do 17.00.

      V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na 0949 311 101

    • Informácie o začiatku školského roka 2020/2021
     • Informácie o začiatku školského roka 2020/2021

     •  

      Začiatok vyučovania14.9.2020 podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy 10.9.2020.

      Interní - pokračujúci poslucháči nemusia prísť na zápis, stačí ak vyplnenú online prihlášku a potvrdenie o platbe za prvý polrok školného pošlú svojmu vyučujúcemu. 

      Forma vyučovania v novom školskom roku

      Podľa aktuálnych pokynov zverejnených MŠ SR bude vyučovanie prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Jazykovej školy.

      Písanie testov 

      Podľa nariadenia MŠ SR poslucháči sú zaradení do kurzu o stupeň vyššie ako v predchádzajúcom školskom roku bez absolvovania záverečných testov, ak boli v predchádzajúcom školskom roku klasifikovaní najmenej známkou dobrý (3).

      Hodnotenie  vzdelávacích výsledkov a postup do vyššieho ročníka

      Poslucháči s prospechom horším ako dobrý boli informovaní svojimi triednymi učiteľmi o ďalšom postupe v júni. V prípade otázok týkajúcich sa záverečného hodnotenia a postupu do vyššieho ročníka sa obracajte formou e-mailovej komunikácie na svojho triedneho učiteľa. 

      Dodatočný zápis

      V dňoch 24.8.20204.9.2020 bude na pôde Jazykovej školy prebiehať dodatočný zápis na voľné miesta v kurzoch. Zápis interných poslucháčov, ktorí navštevovali kurzy v minulom školskom roku, prebieha naďalej elektronickou formou cez triednych učiteľov.

      Bližšie informácie o zápise: https://jspresov.edupage.org/a/zapis-2020

      Záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole majú možnosť otestovať svoje jazykové zručnosti pomocou vzorových testov.

      Informácie o hygienických opatreniach zverejnených MŠ SR

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021

      Vydávanie osvedčení o absolvovaní jazykového kurzu za minulý školský rok

      Pokračujúcim poslucháčom budú osvedčenia vydané triednym učiteľom po 15. septembri 2020.

      Poslucháči, ktorí v kurzoch nepokračujú, sa v tejto záležitosti obrátia na svojich triednych učiteľov po 15. septembri 2020.

    • Vydávanie osvedčení
     • Vydávanie osvedčení

     • Osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu v Jazykovej škole (kurzy ZK2, SK2, VK2) budú poslucháčom vydané za začiatku budúceho školského roka.