• Informácie o začiatku školského roka
     • Informácie o začiatku školského roka

     •  

      Začiatok vyučovania16.9.2021 podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy 10.9.2021.

      Interní - pokračujúci poslucháči nemusia prísť na zápis, stačí ak vyplnenú online prihlášku a potvrdenie o platbe za prvý polrok školného pošlú svojmu vyučujúcemu. 

      Forma vyučovania v novom školskom roku

      Bude prebiehať podľa aktuálnych pokynov zverejnených MŠ SR.

      Hodnotenie  vzdelávacích výsledkov a postup do vyššieho ročníka

      Poslucháči s prospechom horším ako dobrý boli informovaní svojimi triednymi učiteľmi o ďalšom postupe v júni. V prípade otázok týkajúcich sa záverečného hodnotenia a postupu do vyššieho ročníka sa obracajte formou e-mailovej komunikácie na svojho triedneho učiteľa. 

      Dodatočný zápis

      V dňoch 2.9.2021 až 10.9.2021 bude na pôde Jazykovej školy prebiehať dodatočný zápis na voľné miesta v kurzoch. Zápis interných poslucháčov, ktorí navštevovali kurzy v minulom školskom roku, prebieha naďalej elektronickou formou cez triednych učiteľov.

      Záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole majú možnosť otestovať svoje jazykové zručnosti pomocou vzorových testov.

      Vydávanie osvedčení o absolvovaní jazykového kurzu za minulý školský rok

      Pokračujúcim poslucháčom budú osvedčenia vydané triednym učiteľom po 15. septembri 2021.

      Poslucháči, ktorí v kurzoch nepokračujú, sa v tejto záležitosti obrátia na svojich triednych učiteľov po 15. septembri 2021.