• Zápis

   • Vážení poslucháči Jazykovej školy a vážení záujemcovia o naše jazykové kurzy,

    pri príprave nového školského roka vychádzame z toho, že vzhľadom na aktuálny vývoj situácie bude pravdepodobne Jazyková škola za stanovených hygienických podmienok od septembra 2021,  podobne ako ostatné školy, znovu otvorená pre verejnosť a kurzy budú prebiehať klasicky, teda prezenčne. Zároveň budeme používať od začiatku školského roka celoplošne vo všetkých kurzoch aj online-platformu Microsoft teams, prípadne ďalšie osvedčené online-platformy. Cieľom je podporiť bežné prezenčné vyučovanie v online-priestore a taktiež v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie mať zabezpečený rýchly prechod na online-vyučovanie.

     

    Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2021/2022

    Zápis nových záujemcov o miesto v jazykových kurzoch bude prebiehať takto:                                                                                                                  

    Spôsob zápisu:        

    1.  elektronicky – do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci, zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára a  taktiež dokladu  o zrealizovaní 1. platby školného a zápisného       

    elektronicky – do kurzov s absolvovaním vstupného testu  - pokročilí, urobením testu, ktorý je na našej stránke v sekcii: Kurzy/skúšky, po zvolení si daného jazyka, kliknete na sekciu Testy, priložíte k vyplenenému prihlasovaciemu formuláru aj výsledok vášho testu a taktiež doklad o zrealizovaní 1. platby školného a zápisného

    Termín:           do 30. júna 2022

    2. prezenčne - do všetkých kurzov, v priestoroch Jazykovej školy

     

    Termín:           20. júna - 24. júna 2022

    Čas:                 15.00 - 18.00 hod.

     

    Interní - pokračujúci poslucháči nemusia prísť na zápis, stačí ak vyplnenú online prihlášku a potvrdenie o platbe za prvý polrok školného pošlú svojmu vyučujúcemu. 

     

    Zápis do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci

     

    žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ (pri kurzoch AJ a NJ) – na JŠ budú zaradení do žiackych kurzov tzv. prípraviek s týždennou 3-hodinovou dotáciou (2x 65 min.) Budúci štvrtáci budú zaradení do 1. prípravky (1. ročník základného žiackeho kurzu) a budúci piataci do 2. prípravky (2. ročník základného žiackeho kurzu). V prípade, že máte záujem o to, aby Vaše dieťa navštevovalo prípravný kurz AJ na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ Bajkalská resp. ZŠ Májové námestie), uveďte to do poznámky pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

    žiaci 6. ročníka ZŠ – na JŠ budú zaradení do klasického 1. ročníka so 4-hodinovou dotáciou týždenne (2x90 min.).

    žiaci od 7. ročníka a ostatní záujemcovia o kurz, ktorí sú úplní začiatočníci alebo majú veľmi slabé základy a chcú sa v jazyku vzdelávať od 1. ročníka. Môžu to byť aj starší žiaci ZŠ, príp. žiaci SŠ, dospelí.

     Ak patríte k vyššie uvedeným skupinám, postupujte nasledovne:

    1. stiahnete si prihlasovací formulár, vypíšete ho
    2. zrealizujete 1. platbu školného
    3. vyplnený prihlasovací formulár (preskenovaný dokument alebo súbor vo Word-e) a doklad o zaplatení 1. platby nám pošlete e-mailom na: jazykovka.zapis@gmail.com  

     

    formulár prihlášky

    info o platbe

    BANKOVÉ SPOJENIE

    Štátna pokladnica

    č. účtu: 7000518688/8180

    IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

    Jazyková škola

    Plzenská 10

    080 01 Prešov

    Prezenčný zápis do kurzov - všetci záujemcovia (všetky jazyky a všetky ročníky) 

    Zápis prezenčnou formou pre  záujemcov o miesto v kurzoch sa uskutoční v priestoroch Jazykovej školy za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. Na zápis je potrebné si priniesť respirátor a vlastné písacie potreby.